NKEB14006U Eksperimentel fysisk kemi (FysKem2)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Experimental Physcial Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Hovedsagligt eksperimentelt kursus i fysisk kemi med hovedvægten på de emner som er blevet gennemgået i KemiF1: termodynamik, kemisk ligevægt, elektrokemi,  transportligninger for gasser og væsker samt kemisk kinetik.

Laboratoriearbejde indenfor områderne: Opløselighedsprodukt. Kolligative egenskaber. Titrerkurver. Homogen katalyse. Kemisk kinetik. Kalorimetri. Partielt molært volumen. Nernsts fordelingslov, kemisk ligevægt.

Målbeskrivelser

Viden:
Fysisk-kemi viden indenfor områderne: termodynamik, kemisk ligevægt, elektrokemi, transportligninger for gasser og væsker, kolligative egenskaber samt kemisk kinetik.

Færdighed:
Begå sig i et laboratorium på en forsvarlig måde.
Bearbejde og analysere data.
På dansk redegøre mundtligt og skriftligt for udført kemisk arbejde.
Anvende en række grundlæggende beregningstekniske og eksperimentelle metoder på kemiske problemstillinger.

Kompetencer:
Beskrive og anvende fysisk-kemiske måleopstillinger og redegøre for den tilhørende fysisk-kemiske teori.
Udfærdige en fyldestgørende rapport over en fysisk-kemisk
Udvælge og anvende relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af forelagte kemiske problemer.
Databehandling inklusiv vurdering af måleusikkerhed og brug af enheder korrekt.

Oplyses på Absolon

Indeholdet af MatIntroKem, AnvMatKem, KemiBin, KemiU1, KemiU2, KemiO, AnvSpek og FysKem1 forudsættes bekendt.
Ugentlige laboratorie øvelser (en formiddag eller eftermiddag per uge), understøttet af klasseundervisning og en forelæsninger per uge. De studerende arbejder i grupper i laboratoriet og afleverer en fælles rapport per øvelse. I forbindelse med klasseundervisningen vil der være teoretiske opgaver samt vejledning i rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Projektarbejde
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, 2 timer med opsyn.
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende to delprøver.
a) Skriftlig prøve 2 timer med opsyn som vægtes 50 %
b) Der er ugentlig aflevering af laboratorierapporter (6 i alt). De 5 bedste rapporter vægtes hver med 10 %.
Delprøverne behøves ikke at være bestået hver for sig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende forventes at kunne:
Definere forsvarlig omgang i laboratoriet.
Forklare de gennemgåede måleopstillinger og teorien bag disse.
Dvs områder: termodynamik, kemisk ligevægt, elektrokemi,
transportligninger for gasser og væsker,  kolligative egenskaber
samt kemisk kinetik.
Brug af enheder på korrekt vis.
Vurdering af måleusikkerhed.