NKEB14004U Teoretisk fysisk kemi (FysKem1)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Theoretical Physical Chemistry (FysKem1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Kursusindhold

Teoretisk kursus i grundlæggende fysisk kemi med hovedvægt på de termodynamiske hovedsætninger, kemisk ligevægt, elektrokemi, transportligninger for gasser og væsker samt kemisk kinetik. Grundlæggende fysisk-kemiske begreber, statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q, første og anden hovedsætning, de termodynamiske energifunktioner, U, H, A og G samt entropi og deres statistik termodynamiske udledning, kemisk potential, blandinger, faseligevægt for blandinger, kemisk ligevægt, ligevægtselektrokemi, transport i gasser og væsker, kemisk kinetik.

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • de termodynamiske variable T og p, de statistisk termodynamiske tildstandsummer q og Q, de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og μ samt deres partielle afledede, det elektrokemiske potentiale E, aktiveringsenergien og hastighedskonstanter af kemiske reaktioner
 • anvendelse af de termodynamiske funktioner til at beskrive faseligevægte og faseovergange i fysisk-kemiske systemer, kemiske reaktioner, spontane processer
 • anvendelsen af hastighedslove til at beskrive kemiske reaktioner

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • angive forudsætningerne for spontane processer, samt redegøre for arbejdet, varmeudviklingen og ændring af de termodynamiske funktioner U, S, H, A og G ved deres forløb
 • angive betingelsen for at en kemisk reaktion er spontan samt udlede massevirkningsloven
 • anvende de statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q til beregning af de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og ligevægtskonstanten af faseligevægte eller kemiske reaktioner
 • anvende de termodynamiske funktioner på elektrolytopløsninger og elektrokemiske reaktioner
 • beregne aktiviteten af en ion i en fortyndet elektrolytopløsning ved hjælp af Debye-Hückel udtrykket
 • opskrive redoxprocessen for en komponent i en elektrokemisk reaktion og dens elektrokemiske potentiale ved hjælp af Nernst's lov
 • beregne kolligative egenskaber af opløsninger
 • opskrive udtryk for et molekyles hastighed og middel fri vejlængde i en gas
 • forklare simple enzym-kontrollerede reaktioner

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • formulere og redegøre for de termodynamiske hovedsætninger
 • definere og redegøre for spontane processers tidsforløb, herunder kemisk kinetik
 • udvælge og anvende relevante teoretiske metoder til løsning af forelagte fysisk-kemiske problemer

Bliver oplyst på Absalon

Indeholdet af MatIntroKem, AnvMatKem, KemiBin, KemiU1, KemiU2, KemiO forudsættes bekendt.
(Video)Forelæsninger og Regneøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 41
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
bestående af 4 delprøver:
a) Skriftlig prøve 3 timer med opsyn (50 %) i eksamensuge
b) Skriftlig prøve 45 minutter, som afholdes i uge 4 i forbindelse med undervisning (40 %)
c) Afleveringsopgave i uge 7 (10%).
d) Ugentlige afleveringsopgaver: 3 af de 7 ugentlige afleveringsopgaver skal være godkendt.

Delprøverne behøves ikke at være bestået hver for sig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen, som erstatter alle delprøver af den regulære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser