NKEB13011U Miljøkemi cases og risikovurdering (KemiM3)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Case Studies in Environmental Chemistry and Risk Assessmenrt(KemiM3)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Introduktion i miljørisikovurdering af kemikalier, samt en gennemgang af en række 'case studies' vedrørende konkrete miljøproblemer, herunder: TBT (antibegroningsmiddel til skibe), halogenerede organiske forbindelser, fotokemisk luftforurening, bly, benzen og MTBE (methyl tert-butyl ether – additiv til benzin) kviksølv, og POP’er (persistente, bioakkumulerbare og meget giftige stoffer).

Målbeskrivelser

Efter kurset skal den studerende kunne:

 • beskrive og evaluere strategier i undersøgelse af miljøkemiske problemstillinger
 • beskrive og evaluere sources og sinks (kilder og dræn)
 • beskrive og evaluere omdannelse og transport
 • beskrive og evaluere effekter
 • give en udtømmende beskrivelse af risikovurdering og risikostyring
 • beskrive og vurdere risikoelementer ved brug af forskellige stoffer
 • holde et velstruktureret foredrag om miljøkemiske problemstillinger
 • udarbejde en selvstændig skriftlig udtømmende fremstilling af en miljøkemisk problemstilling
 • deltage i en dybgående diskussion af miljøkemiske problemstillinger

Viden:
Generelt kendskab til forskellige forureningstyper, kilder, dræn. strategier for undersøgelser af miljøkemiske problemer, omdannelse, transport, risiko vurderdering, riskmanagement og REACH.

Færdigheder:
Kunne udføre vurderinger af kilder og dræn
Kunne forklare omdannelses- og transport-mekanismer
Kunne redegøre for forskellige former for riscisi
Kunne forslå relevante strategier for begrænsning af risiko
Kunne udføre simple risikovurderinger
 

Kompetencer:
Kunne diskutere ligheder og forskelle ved forurenende stoffer
Kunne diskutere emissioner, koncentrationer og kontrol strategier
Kunne diskutere forskellige forurenings cases
Kunne evaluere og diskutere riscisi
Kunne evaluere og diskutere koncentrationer og emissions data
Kunne evaluere og diskutere risiko vurderinger og risk management

Leeuwen and Vermeire„Risk Assessment of Chemicals: An Introduction 2nd” edition (do not buy the book)

Late lessons from early warnings: Kap 1, 6, 7, 11 and 13

Noelle Eckley Selin: “Mercury Rising”. Environment Jan/Feb 2005 p. 22-35

Lindstrom et al.: “Polyfluorinatted Compounds: Past, Present and Future”, EST 45 (2011) 7954-7961

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, præsentationer givet af de studerende og forelæsninger af eksterne specialister.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 142,5
 • Forelæsninger
 • 35
 • Projektarbejde
 • 28
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Mundtlig
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

samme som den ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at få 12 skal den studerende leve op til alle kursusformål med få og insignifikante undtagelser.