NKEB13003U Uorganisk kemi 1 (KemiU1)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 1 (KemiU1)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr.

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte ikke-metallers kemi
 • den naturlige udbredelse samt anvendelsen af vigtige uorganiske ikke-metalforbindelser, herunder industrielle fremstillingsmetoder for sådanne

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • betjene simpelt analytisk kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med en rimelig nøjagtighed
 • udføre støkiometriske beregninger og omregne forskellige koncentrationsangivelser til hinanden
 • opskrive Lewisstrukturen for et molekyle
 • afstemme reaktionsligninger
 • anvende aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundtilstanden for et atom
 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • opskrive og anvende Nernst’s ligning på simple redoxsystemer herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentiale

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • redegøre for betydningen af kvantetallene n, l, m1 og ms
 • forklare den rumlige form og udstrækning af atomorbitaler i relation til kvantetallene n, l og ml
 • diskutere periodiciteten for grundstoffernes fysisk-kemiske egenskaber
 • relatere et grundstofs elektronkonfiguration i grundtilstanden til dets mulige oxidationstrin
 • diskutere begrebet elektronegativitet
 • forudsige og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning ved hjælp af VSEPR
 • opstille relevante udtryk for syre/base-ligevægte og beregne koncentrationen af de involverede species

 

Lærebøger, øvelsesvejledninger og noter

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau.
Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 114
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Krav til indstilling til eksamen
80% af laboratorieøvelserne skal være godkendt. Bemærk at laboratorieøvelser kun kan udføres i den blok, kurset bliver udbudt.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner samt lærebogen "Selected Chapters From Chemistry 4th. Ed., C. E. Housecroft and E. C. Constable, Pearson.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
som den ordinære eksamen. Samme indstillingskrav. Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår
Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser