NKEB13002U Organisk kemi (KemiO)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Organic Chermistry (KemiO)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Formålet med kursets første blok er at gøre de studerende bekendt med de vigtigste stofklasser i den organiske kemi og deres typiske kemiske reaktioner: addition, substitution og elimination, samt at give den studerende en grundlæggende forståelse for helt simple orbitalmodeller (s og p) og reaktionsmekanismer. Endvidere skal kurset bibringe de studerende kendskab til den organiske kemis tradition og betydning. Kurset omhandler organiske molekyler, organisk-kemisk formelsprog og nomenklatur, stereokemi, grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper inklusive radikalreaktioner og grundlæggende metalkatalyserede reaktioner, fysisk-kemiske egenskaber, samt massespektrometri, fotometrisk spektroskopi, IR spektroskopi,  NMR-spektroskopi, og med hovedvægten lagt på NMR-spektroskopi. Første blok afsluttes med en prøveeksamen.

I anden blok gennemgås de af carbonylgruppens reaktioner, der anvendes i generel organisk syntese. Alfa reaktivitet og forskellige reaktionstyper til dannelse af C-C bindinger beskrives. Organiske molekylers elektroniske struktur og dennes sammenhæng med reaktivitet gennemgås. Vi gennemgår blandt andet  pericykliske reaktioner, carbener, og polymerkemi samt fastfasesyntese syntese og en kort introduktion til syntese af nogle vigtige biologisk-kemiske stofklasser  Laboratoriearbejdet omfatter tilrettelæggelse af arbejdet, grundlæggende laboratoriepraksis inkl. simple organiske synteser, sammensatte laboratorieforløb, rapportskrivning og indføring i laboratoriesikkerhed

Målbeskrivelser

Kompetencer
- anvende simple beskrivelser af kemisk binding, således som de mødes i den organiske kemi
- Kunne beskrive de mest almindelige kemiske eliminations, additions, substitutions og radikal reaktioner til syntese af organiske stoffer
- beskrive organiske molekylers tredimensionale struktur og kunne diskutere stereokemiske begreber
-anvende og forstå grundlæggende resonans og molekylorbital betragtninger til mekanistiske beskrivelser af organiske reaktioner
- anvende simple ligevægts- og hastighedsbetragtninger i beskrivelsen af et organisk-kemisk reaktionsforløb
- demonstrere forståelse af sammenhængen mellem kemisk struktur og data fra spektroskopiformerne IR, proton- og carbon-NMR og fra massepektrometri
- anvende UV/Vis-spektroskopi i diskussion af organisk-kemiske forbindelsers elektronstruktur
- demonstrere forståelse for betydningen af reaktivitet og fysiske egenskaber for stoffer for de enkelte operationer i et synteseforløb

Færdigheder
- opstille retrosyntese af en given forbindelse for simple molekyler
- opskrive almindelige kemiske reaktionsforløb
- navngive simple organisk-kemiske forbindelser og anvende kemisk software (chemoffice) til at tegne kemiske strukturformler
- foretage litteraturundersøgelser v.hj.a. elektroniske søgemaskiner
- udføre simpelt laboratoriearbejde på forsvarlig vis, herunder kende til brugen af sikkerhedsudstyr
- opsøge, forstå og anvende arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikalieklassifikation og sikkerhedsforskrifter, herunder kende til håndtering og bortskaffelse af kemikalieaffald
- bruge kemisk literatur i forbindelse med praktisk laboratoriearbejde
- foretage simple organisk-kemiske operationer som fx omkrystallisation og ekstraktion og kunne forstå de grundlæggende principper bag
- tilrettelægge en simpel organisk syntese efter en forskrift 
- oprense et råprodukt vha. almindelige laboratoriemetoder og undersøge renheden af et oprenset produkt
- dokumentere eksperimentelt laboratoriearbejde

Viden
- udvise kendskab til de grundlæggende stofklasser og reaktioner i den organiske kemi 
- udvise kendskab til de grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper, addition elimination, substitution.
- Udvise kendskab til carbonylgruppers kemi og reaktivitet
- udvise kendskab til carbanioners, carbomiumioners, radikalers og carbeners elektroniske og rummelige struktur
- udvise kendskab til pericykliske reaktioner, herunerd orbitaler 
- kende til radikalreaktioner og deres anvendelse i polymerization
- udvise kendskab til sammenhængen mellem organiske molekylers elektronstruktur og reaktivitet
- udvise generelt kendskab til organisk-kemiske reaktionsmekanismer
- kende de vigtigste biologisk-kemiske stofklasser og deres byggeblokke
- kende de vigtigste facetter af fastfasekemi
- udvise grundlæggende kendskab til MS, IR-, UV/VIS- og NMR-spektroskopi

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside.

Kemi eller fysik svarende til gymnasiets A-niveau.
Forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. I blok 2 afleveres 5 øvelsesrapporter til godkendelse.
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden efterårsferien kontakte Jørn B. Christensen med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler ang. øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 278
 • Forelæsninger
 • 41
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 70
 • I alt
 • 417
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 60 min
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 60 min (25 %)
b. Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn. (75 %)
c. 14 ugentlige afleveringsopgaver (bestået/ikke bestået)
d. 5 laboratorieøvelser (bestået/ikke bestået)

Delprøverne (a) og (b) behøves ikke at være bestået hver for sig der gives en samlet karakter i bedømmelsen. Delprøve (c) og (d) skal være bestået hver for sig.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebog, molekylbyggesæt og skriveredskaber er tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Både prøveeksamen og eksamen sendes til ekstern censur og tæller i det endelige resultat. Eksamensnummer skal medbringes til begge prøver.
Reeksamen
Delprøve (a) og (b) fra eksamen erstattes af 4 timers skriftlig eksamen; hjælpemidler som ordinær eksamen. Ikke-godkendte øvelser og rapporter kan genafleveres forud for reeksamen. ikke godkendte (mindst 6 ud af 7 i hver blok) afleveringsopgaver kan gentages og afleveres før reeksamen. For ikke godkendte laboratorieøvelserapporter, skal disse øvelser gentages og raporter afleveres til godkendelse i det efterfølgende studieår.
Kriterier for bedømmelse

Løbende bedømmelse

Der afholdes i løbet af kurset (sidste uge i blok 1) en skriftlige prøve i forbindelse med holdundervisningen. Denne tæller 25% af det samlede eksamensresultat.

Til slut afholdes en 3 timers skriftlig prøve. Denne tæller 75% af det samlede eksamensresultat. Reeksamen er 4 timer og tæller 100%.

Der er 14 ugentlige afleveringsopgaver som bedømmes godkendt/ikke godkendt. For at bestå delelementet i blok 1 så skal  6 ud af 7 afleveringsopgaver være godkendt.  I blok 2 skal 6 ud af 7 afleveringsopgaver være godkendt for at bestå. Hvis den studerende ikke har nok godkendte afleveringsopgaver, så vil den studerende blive tildelt karakteren -3.

 

Der er 5 laboratorieøvelser i blok 2 - alle øvelserne skal udføres og godkendes for at bestå delelement (d). Hvis én af laboratorieøvelsen ikke godkendes, så vil den studerende blive tildelt karakteren -3.