NKEB11002U Nanobio 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Nanobio 1

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Kursusindhold

Intermolekylære vekselvirkninger i relation til proteiners, nukleinsyrers og lipiders struktur; simpel kemisk kinetik og enzymkinetik; transportfænomener: diffusion, osmose, membranpotentialer.

Nanoanvendelser: til eksempel biologisk inspireret design af makromolekyler, supramolekylære systemer og biosensorer.

Nanometoder: principper for og eksempler på anvendelse af til eksempel: lysabsorption, –emission og –spredning, langmuir balance; nanoteknologiske teknikker som AFM, FRET og cryo-TEM.

Laboratorie- og computerøvelser: Anvendelse af fysisk kemiske metoder til undersøgelse af termodynamiske og kinetiske processer af biologisk/biokemisk relevans; anvendelse af proteinstrukturdatabaser og chemdraw.

Målbeskrivelser

Viden. Efter den teoretiske del af kurset forventes de studerende at:

-Kunne beregne og beskrive fysisk-kemiske vekselvirkninger i vandige miljøer.

-Kunne vurdere betydningen af forskellige intermolekylære vekselvirkninger mellem molekylære enheder i biologiske strukturer.

-Kunne redegøre for principperne i almindeligt anvendte eksperimentelle metoder inden for for fysisk biokemi og molekylærbiologi.

-Have et tilstrækkeligt kendskab til basale nanoteknologiske termer til at kunne læse originalartikler om nanobiologiske emner, samt kunne sætte sig ind i og forklare metoder brugt og resultater opnået.

-Kunne anvende elektronisk litteratur- og datasøgning.

 

Færdigheder. Efter den praktiske del af kurset forventes de studerende at kunne:

-Betjene apparatur, analysevægte, målekolber, pipetter, sprøjter mv. korrekt.

-Foretage simple dataanalyser og udfærdige hensigtsmæssige grafiske præsentationer ved brug af standardsoftware.

-Vurdere måleusikkerheder og foretage simpel usikkerhedsberegning, samt finde fejlkilder og vurdere disses betydning.

-Skrive fyldestgørende øvelsesrapporter, der demonstrerer forståelse af metodens princip, den praktiske udførelse samt formålet med databehandlingen for hver øvelse.


Kompetencer. Den studerende skal efter kurset:

- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer i Grundlæggende BioFysisk kemi for at kunne opnå en dybdegående kemisk forståelse af de biologiske fagområder i den videre uddannelse indenfor nanoscience,KU.

- kunne relatere viden om bioorganisk stofkemi, kemisk vikselvirken og termodynamik til alment biokemiske problemstillinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner også for biologiske systemer.

- udvise god laboratoriepraksis, herunder arbejde sikkert i et eksperimentelt kemisk laboratorium i overensstemmelse med gængs praksis for laboratoriesikkerhed.

- kunne redegøre for teori og databehandling i et kemisk eksperiment samt redegøre for udvalgte eksperimentelle teknikker.

- kunne tolke eksperimentelle analytiske data med henblik på analyse af udvalgte  prøver.

- kunne bruge IT i form af: regneark til dataanalyse og behandling, tekstbehandling til rapportering, ChemBioDraw el.lign. til optegning af strukturer. 

Atkins and de Paula: Physical Chemistry for Life Sciences 2006

Indholdet af KemiO eller KemiOnat, NanoF1 og NanoF2 forudsættes bekendt.
Forelæsninger, regneøvelser, læsning af originalartikler, mundtlige fremlæggelser og diskussion, laboratorieøvelser, databehandling og rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen udgør 100% af den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen
At have deltaget i obligatoriske laboratorieøvelser og hjemopgaver. Studerende skal have levereret 2 godkendte lab rapporter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De studerende må bruge alle de bøger og noter de ønsker og alle andre normale hjælpemidler, såsom lommeregner. Brug af computer, internet o.lign. er dog ikke tiladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Reeksamen er mundtlig hvis der er tilmeldt 10 eller færre studerende.
Kravene til instilling til re-eksamen er de samme som den ordinære eksamen, dvs 3 godkendte lab rapporter. Lab øvelser for rapporter der ikke er godkendt kan først gentages næste gang kurset er udbudt
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen