NKEB10005U Forskningspraktik i kemi (ForskPrak)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Research Practice in Chemistry (ForskPrak)

Kursusindhold

Teoretisk og eksperimentelt projektarbejde.

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:
- en fagligt afgrænset problemstilling
 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
- finde den for projektets relevante kemiske litteratur

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
- udføre et mindre teoretisk eller praktisk projekt
- dokumentere det udførte arbejde i form af en velstruktureret projektrapport

Første års kurser (60 ECTS) skal være bestået.
Problembaseret undervisning, individuelt arbejde eller gruppearbejde. Projektet kan udføres enkeltvis eller i grupper på op til fire studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0,5
  • Projektarbejde
  • 205,5
  • I alt
  • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Senest en uge før afslutningen af blokkens eksamensperiode afleveres en projektrapport. Ved manglende eller for sen aflevering gives karakteren ”udeblevet”. Ved rettidig aflevering afholdes i blokkens eksamensperiode en afsluttende 30 minutters individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor stiller spørgsmål i projektets område. Andre gruppedeltagere kan ikke være tilskuere før de selv er eksamineret.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Revideret rapport kan afleveres i forbindelse med reeksamen
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen omfatter både faglige og formidlingsmæssige aspekter, herunder den studerendes stave- og formidlingsevne.