NIGM15020U Planlægning og offentlig landskabsforvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Planning and Public Landscape Management

Uddannelse

Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning

Kursusindhold

Det åbne lands planlægning og offentlig landskabsforvaltning er emnet for dette modul. Vægten vil især blive lagt på det åbne lands planlægning og den aktive del af landskabsforvaltningen, dvs. på naturpleje, MVJ-foranstaltninger, skovrejsning, naturgenopretningsprojekter, vandløbsrestaurering, hegnsplantninger, vildtplantninger, naturplaner mv.

Den studerende opnår overblik over den samlede offentlige landskabsforvaltning, og får indsigt i de forskellige ordningers rolle i den samlede landskabsudvikling, dels i deres styrker og svagheder, herunder plansystemts ændring i medfør af strukturreformen. Bynære landskaber og de særlige planlægningsmæssige udfordringer som er knyttet hertil behandles ligeledes. Desuden vil naturplaner og landskabsrådgivning på ejendomsniveau få en fremtrædende plads i modulet.

 

Målbeskrivelser

Formålet med dette modul er at gøre den studerende fortrolig med de aktuelle forvaltningsmål og -midler fra EU-niveauet til den enkelte ejendom. Målsætning omfatter såvel analyse som formulering af politikker indenfor rammerne af såvel EUs landbrugspolitik og miljødirektiver som dansk lovgivning og forvaltning efter strukturreformen


Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
Viden:
– beskrive centrale faser i planlægningprocessen
– gennemgå de centrale mål og midler knyttet til det åbne lands planlægning på kommuneniveau
– nævne de vigtigste, gældende ordninger i den offentlige landskabsforvaltning og deres administrative placering


Færdigheder:
– anvende forskellige analysemodeller vedrørende landskabsudvikling og politikformulering
– analysere offentlige mål, midler og implementeringstilgange i relation til det åbne lands planlægning og landskabsforvaltning

Kompetencer:
– anvende teorier om plan/politikformulering og implementering i praksis, dvs. kunne udføre plan- og politikopgaver af relevans for det åbne land

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af to 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og af ekskursioner/​feltstudier. Der skal løses en projektopgave, som grundlag for eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 44
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 94
 • Vejledning
 • 4,5
 • I alt
 • 247,5
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i begge internater, mindst en temadag

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal kurse følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse