NIGM15004U Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dialoque, Development and Management in Rural Areas

Uddannelse

Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning

Kursusindhold

Kursets forelæsninger, seminarer, øvelser og projektarbejde vil med udgangspunkt især i modul 1a og 1b og med anvendelse af viden og færdigheder fra øvrige moduler fokusere på tværgående emner og 'syntetiserende' løsningsmuligheder indenfor området.

De vigtigste emner der vil blive taget op omhandler:
-landdistriktspolitik og landskabsforvaltning på forskellige niveauer
- centrale aktører og deres rolle i formulering og implementering af relevante politikker
- rammer for og indhold i politikevalueringer
- konkrete eksempler på interessante tiltag

De aktuelle offentlige tiltag på området (på tidspunktet for kursusafholdelsen)vil blive integreret i undervisningen, og projektarbejdet vil blive tilrettelagt, så man får lejlighed til at arbejde bredt indenfor området og samtidig mulighed for at forberede sig til masterprojektet.

Målbeskrivelser

Formålet med dette modul er at samle trådene fra de foregående moduler og betragte landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning i et strategi-, plan- og politikperspektiv. Nye teorier, der kan belyse samspil mellem rum, værdier, processer, aktører og strategier, planer og politikker.

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

Viden:
- give en udførlig oversigt over de vigtigste problemstillinger vedrørende udviklingen i danske landistrikter og kulturlandskaber

- præsentere en oversigt over centrale mål og midler inden for dansk landdistriktspolitik og offentlig landskabsforvaltning

- redegøre for sammenhænge (og mangel på sammehænge) mellem landdistriktspolitiske og landskabsforvaltningmæssige mål og midler

- kende nye teorier på området

Færdigheder:
- gennemføre politikanalyser af de centrale målsætninger og tilhørende reguleringsintrumenter

- skitsere rammerne for evalueringer af politikker og planer indenfor området

Kompetencer:
- formulere forslag til politikker, strategier og planer indenfor landdistrikts- og landskabsområdet

Modul 1 (bestået) er en forudsætning for optagelse på modul 5
Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af to 1/2 dages varighed samt to temadage. Forud for hvert internat/temadag udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes et (gruppe)projekt som forsvares ved mundtlig eksamen. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 16
 • Ekskursioner
 • 1
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 44
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 94
 • Vejledning
 • 4,5
 • I alt
 • 247,5
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig projektopgave.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i begge internater og en temadag

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen foregår i form af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet. Besvarelsen skal have et omfang på max 20 normalsider af 2400 anslag inklusive mellemrum.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen