NIGK14008U VVM i praksis

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish Context

Uddannelse

MSc Programme in Geography and Geoinformatics

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i VVM (vurdering af virkninger på miljøet) som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder samt kendskab til metoder, der anvendes i VVM-undersøgelser. Endvidere får de studerende indsigt i igangværende VVM-undersøgelser, ligesom de får prøvet kræfter med selv at skulle afgøre, om et anlæg kræver VVM eller ej, og hvad VVM-undersøgelsens scope er.

Målbeskrivelser

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, VVM-processen, herunder metoder til screening (afgørelse af VVM-pligt), scoping (afgrænsning af VVM-undersøgelsens omfang), kortlægning og vurdering af planforhold, landskab, natur, kulturarv, friluftsliv, vand, luft, klima, jord, støj og afledte socioøkonomiske konsekvenser, definition og sammenligning af alternativer, herunder 0-alternativet, afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om VVM-undersøgelsen er tilstrækkelig).

Færdigheder:

• redegøre for forvaltning af landskab, natur og miljø.
• redegøre for de klassiske interessemodsætninger i natur- og miljøforvaltningen.
• redegøre for metoder anvendt i VVM-undersøgelser.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med VVM

 

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

Bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 136
  • Projektarbejde
  • 35
  • Teoretiske øvelser
  • 35
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.