NIGB15038U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Practice & Aesthetics in Landscape Architecture - Studio

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset fokuserer på opbygning af fortrolighed med designmetodik, -forslag og -formidling i by- og landskabsarkitektur og –planlægning.

Kurset understøtter fortrolighed med åben, søgende og udforskende arbejdsmåde som centralt håndværk i arbejdet med forslag til en ikke fastlagt og ukendt fremtid. Et andet centralt metodisk aspekt som kurset opøver er bevidst brug af  sansninger i forhold til rumlige virkninger og sensoriske – kropslige indvirkninger.

På kurset belyses den æstetiske og etiske relation i frembringelsen af rum for andre mennesker som central dimension i landskabsarkitektonisk arbejde. Forhold mellem teoretisk, oplevet og frembragt æstetik undersøges på kurset gennem individuelt projektarbejde understøttet af delopgaver.

Delpgaverne introducerer og understøtter udforskninger og erfaring med arbejder i spændingsfeltet mellem et fysisk sted og et abstrakt konceptions rum, hvor forslag (skabelser) og operationer, (gennem hvilke skabelser bliver til), påvirker hinanden og indgår i cirkulære (iterative) processer.

Der introduceres til tegneteknikker og grafiske udtryk og til design og -metoder med rumligt og sensorisk fokus. Foto, film, tegning og model introduceres og anvendes som metoder og medier til udforskninger og omsætning af virkninger og indvirkninger.

Projektudarbejdelsen er et realitetsbetonet projektforløb som løses, diskuteres og præsenteres grafisk og mundtligt. Fokus for udarbejdelsen er opøvelse af sammenhæng mellem målsætning, registrering, analyse og forslag.

En række forelæsninger og abstrakte øvelser understøtter viden og færdigheder i forhold til den stillede opgaves problematik og refleksions-, metode-, og designmetodik.

Målbeskrivelser

Målet er at studerende opnår fortrolighed med designfagets åbne, søgende og udforskende metodik. Kurset styrker den enkelte studerende i udvikling af eget fundament gennem udvidelse af viden og kunnen fra hidtidigt studie i både obligatoriske og valgfrie kurser, i udforskninger i spændingsfeltet mellem fysisk sted og abstrakt genereringsrum.
 

Viden

Studerende vil opnå forståelse af rumlige og sensoriske virkninger i det fysiske rum og æstetiske virkemidler i eget projekt. Sammenhænge mellem analyse, koncept- og projektudvikling i genererende forløb gøres bevidst og brugbart i forhold til egne studiearbejder og udvikling som arkitektstuderende.

Ligeledes opnås der indsigt i sammenhænge mellem sansning, oplevelse og erkendelse gennem udforskninger af bevægelsens rolle i fysisk rum som abstrakt konceptionsrum. Hertil høre øget indsigt i bevægelse mellem at opøve evne til at opleve rum uden at være med krop i fysisk rum, og evne til at opleve krop (indvirkninger) uden at være i fysisk rum.

Kompetencer

Gennem rumlige, visuelle og æstetiske udforskninger af en fysisk kontekst og eget frembragt undersøgelsesmateriale opbygges studerendes kritiske forslagsstillende evne i tilbagevendende(iterative) cirkler. Studerende opnår derved fortrolighed med projektudvikling gennem udforskninger og afprøvninger som centralt håndværk i landskabsfaget. Konkret styrkes en åben og søgende studiemetodik, der sammen med styrket repræsentations- og præsentationsteknik er central forberedelse til det videre studie, ikke mindst bachelorprojekt og masterprojekt. Opstart af individuel referencesamling til brug og udvikling videre i studiet opnås ligeledes.

Færdigheder

Studerende bliver fortrolige med sammenhænge mellem repræsentationsteknik og udtryk gennem udforskning af hvad der skal vises, fortælles og hvordan i forhold til eget projektforslag. Der opbygges en øget sikkerhed i at udforske teknikker og udtryk afhængig af et givent projekt og idé, ligeledes en søgende metodik. Dernæst trænes mundtlig præsentation: fokus, opbygning og fremførelse af designforslag.

Analyse, design- og formgivningskompetencer svarende til min 1 års undervisning på bachelorniveau indenfor landskabsarkitektur eller tilsvarende. Analoge (tegning og modelbygning) som digitale redskaber (GIS, Adope CS).
Undervisningen består hovedsagelig af individuel tegnebordsvejledning, ugentlige præsentationer i plenum, samt forelæsninger og støttende oplæg og øvelser. I det individuelle projektforløb indgår opgaver som centrale udforskninger, der understøtter og perspektiverer projektarbejdet. Egne studier suppleret med sideløbende eksempler i plenum opbygger vigtig viden i samspil med øvrige færdigheder og kompetencer.
Studerendes forventes at indgår proaktivt i vejledningen ved tegnebordet, hvor frembragt materiale og refleksioner over materiale og proces danner udgangspunkt for den individuelle vejledning.

Afleveringen af et projekt sker i form af en grafisk præsentation, hvor ideen og udformningen af projektet illustreres, herunder portfolio. Ved eksamen fremlægges forslaget og portfolio og den studerende indgår i dialog med censor og eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 232
 • Vejledning
 • 130
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
Projektforslag (plancher) og portfolio udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige eksamen tager afsæt i det afleverede materiale og pensum på den godkendte pensumliste.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

Kvaliteten af et klart udarbejdet arkitektonisk projektforslag, der svarer på den stillede opgave´og de beskrevne dele af et projektforslag.

I hvor høj grad studerende fremviser klar og sammenhængende formidling af projektets dele både grafisk, skrifteligt og mundtligt, hvor projektets ide og oplevelsekvaliteter er tydeliggjort.

I hvor høj grad studerende kommunikerer og reflekterer over egen proces og arbejdsmetode.