NIGB15012U Hydrogeologisk feltkursus

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hydrogeological Field Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

6 dages praktisk indføring i feltmetoder anvendt i hydrologi, hydrogeologi og hydrogeofysik, samt relateret uorganisk grundvandsgeokemi. Indholdet af kurset varierer fra år til år afhængig af aktuelle forskningsprojekter og valg af feltområde. Feltmetoderne introduceres typisk med dataindsamling på en enkelt lokalitet over en uge; de indsamlede data tolkes og der opstilles simple konceptuelle hydrogeologiske modeller.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Klassiske feltmetoder indenfor hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofysik og relateret uorganisk grundvandsgeokemi.
 • Anvendelse af relevant software og programmer for dataopsamling og analyse.
 • Udvikling af konceptuelle hydrogeologiske modeller på basis af integrering af feltdata.

 

 Færdigheder:

 • Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser med henblik på visualisering af underjordiske forhold.
 • Feltmålinger af basale hydrologiske (f.eks. strømføring i vandløb), hydrogeologiske (hydraulisk trykniveau, hydraulisk ledningsevne), og geokemiske parametre (f.eks. ledningsevne, pH, iltindhold, alkalinitet og redox-følsomme ioner).
 • Indsamling af vandprøver fra grund- og overfladevand, til analyse af f.eks. stabile isotoper af vand og indhold af uorganiske ioner.
 • Udføre forskellige specifikke tests på den udvalgte feltlokalitet (f.eks. seepage-meter, temperaturmålinger, tracer-forsøg, etc.).
 • Anvende relevant software og programmer til analyse af data.
 • Udarbejdelse af feltrapporter.

 

Kompetencer:

 • kombinere en række forskellige typer af feltundersøgelser indenfor hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofysik og grundvandsgeokemi, med henblik på udvikling af modeller til forståelsen af grundvandsstrømning og vandbalancer.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurserne ''Hydrogelogi'' og ''Hydrologi''.
6-dags feltkursus og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra kursusstedet. Det koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 72
 • Forberedelse
 • 134
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres efter aftale med den kursusansvarlige.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus. Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.