NIGB14054U  Hydrogeologi (HydroGeo)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømningsprocesser i flere dimensioner; bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet, transport og spredning af stoffer i grundvand; transportparametre; introduktion til modellering, modellering af grundvandsstrømninger og forureningstransport.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geologi, landskab og grundvandsmagasiner
 • fysiske strømnings- og transportprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer og grundvandsforurening
 •  grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • modellering i EXCEL og med grundvandsmodeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold
 • analysere udbredelsen af opløste forureningsstoffer i grundvandsmagasiner
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på vandstrømning og stoftransport
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 49
 • Forberedelse
 • 136
 • I alt
 • 206