NIGB14054U Hydrogeologi (HydroGeo)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømningsprocesser i flere dimensioner; bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet, transport og spredning af stoffer i grundvand; transportparametre; introduktion til modellering, modellering af grundvandsstrømninger og forureningstransport.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geologi, landskab og grundvandsmagasiner
 • fysiske strømnings- og transportprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer og grundvandsforurening
 •  grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • modellering i EXCEL og med grundvandsmodeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold
 • analysere udbredelsen af opløste forureningsstoffer i grundvandsmagasiner
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på vandstrømning og stoftransport
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 136
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 49
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.