NIGB14039U Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Remote Sensing - Satellite Based Monitoring of Natural Resources

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der en generel viden om brugen af remote sensing data primært indenfor studier relateret til monitorering af ændringer i arealanvendelse og vegetationsudbredelse. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse, således den studerende gennem udarbejdelsen af et projekt selvstændigt kan løse relevante problemstillinger indenfor anvendelser af remote sensing. Herunder specielt valg og indsamling af data, den digitale billedbehandling, analyse og vurdering af usikkerheder. På kurset undervises der i en række basale begreber indenfor satellitbillede analyse; elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer karakteriseret ved forskellig rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning, geometrisk opretning og klassifikationsalgoritmer. Desuden undervises i anvendelsesorienterede analysefærdigheder såsom klassifikation af arealanvendelse, change detection studier og bestemmelse af vegetationsparametre.

Målbeskrivelser

Viden:
Grundlæggende begreber og principper i remote sensing, elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer,  rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning, digital billedbehandling - kalibrering, geometrisk opretning, klassifikationsalgoritmer, vurdering af fejl og usikkerheder, anvendelser af remote sensing data til kortlægning af naturressourcer (klassifikation af arealanvendelse, change detection, bestemmelse af albedo, vegetationsparametre og udbredelse samt overfladetemperatur).

Færdigheder:

 • Redegøre for remote sensing terminologi og fysisk baggrund
 • Redegøre for remote sensing data typer samt deres anvendelser (satellitter, sensorer etc.)
 • Anvende digital billedbehandling, algoritmer og software til løsning af begrænsede videnskabelige problemsstillinger
 • Redegøre for af fejl og usikkerheder ved digital billedbehandling

Kompetencer:
Analysere, vurdere og anvende remote sensing data i forbindelse med geografiske problemstillinger.

 

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.