NIGB14037U  Landskabsanalyse og økologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Landscape Analysis and Ecology

Uddannelse
bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i en central analytisk tilgang til undersøgelse af landskabers struktur og funktioner som især anvendes til vurdering af landskabers habitatkvalitet. Gennem praktiske øvelser baseret på GIS og digital registerinformation og ud fra diskussion af centrale tekster belyses forskellige dimensioner af landskabsanalyse med henblik på naturbeskyttelse og habitatpleje i Danmark og udlandet. I kursets anden halvdel perspektiveres analyseresultaterne i forhold til central dansk og EU natur- og miljølovgivning.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Væsentlige drivkæfter der påvirker landskabers natur- og habitatkvalitet
 • Forskelle i processer og dynamik i udvalgte landskabstyper
 • Landskabsøkologiske processer og funktioner
 • Central dansk og EU lovgivning på natur- og miljøområdet
 • Relevante kilder, databaser og registre til rumlig landskabsanalyser
 • Centrale aktører indenfor natur- og landskabsforvaltning


Færdigheder:

 • Analysere forskellige landskabers dynamik og habitatkvalitet.
 • Redegøre for hvorledes processer på forskellige tids- og rumlige skalaer interagerer i forskellige landskabstyper .
 • Redegøre for centrale aktører i dansk arealforvaltning og naturpleje.
 • Redegøre for potentielle konflikter og løsningsmodeller for naturpleje på offentlige og private arealer.

 

Kompetencer:

 • Vurdere og analysere forskellige typer af landskabers strukturer og funktioner i et naturforvaltningsperspektiv.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • I alt
 • 206