NIGB14031U Kultur- og Naturgeografi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Human and Physical Geography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Kurset omhandler hvordan samfundsmæssige og naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på geografiske processer. På kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber. Der lægges vægt på at synliggøre og eksemplificere, hvorfor og hvordan geografien arbejder med ”tid, rum og processer” og sammenhænge mellem lokale, regionale og globale skalaer. Ved inddragelse af empiriske eksempler anvendes teori og begreber til analyse af centrale geografiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

Viden

 • Kultur- og naturgeografiske teorier og metoder
 • Globale og lokale produktionssystemer
 • Samfund, bosætning og mobilitet
 • Areal anvendelse
 • Naturressourceforvaltning
 • Fødevaresikkerhed
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Glaciale landskabssystemer og –pro
 • Fluvialmorfologi og  –processer
 • Endogene geomorfologiske processer
 • Jordbundens sammensætning og processer i jordbunden
 • Jordbundsklassifikation
 • Landskabsanalyse, det rurale kulturlandskab
 • Forvaltning af landskaber
 • Forvaltning i kystzoner og indlandsområder
 • Kyster og estuarine landskaber og processer
 • Sedimenttransport
 • Kystbeskyttelse
 • Æolisk geomorfologi

 

Færdigheder

 • Kunne forklare geografiske tilgange til landskabs-, miljø- og samfundsprocesser
 • Kunne redegøre for grundbegreber indenfor kultur- og naturgeografi
 • Kunne redegøre for samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne
 • Kunne anvende viden om geografiske processer i udvalgte case studier
 • Kunne præsentere den erhvervede viden og indsigt både skriftligt og mundtligt
 • Kunne redegøre for væsentlige processer indenfor udviklingen af den rurale bebyggelse, arealanvendelse og forvaltning og hvordan grundlæggende teorier om landbrugs- og landskabsudvikling forstår disse processer
 • Kunne redegøre for væsentlige geomorfologiske processer i glaciale og fluviale landskabssystemer og langs kyster
 • Kunne redegøre for væsentlige jordbundsprocesser og jordbundsklassifikation i Danmark

 

Kompetencer

 • Beskrive og analysere de rumlige og temporale aspekter af kultur- og naturgeografiske processer.
 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret og grundlæggende problemstilling. indenfor natur- og kulturgeografi.
 • Analysere konkrete problemstillinger med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både natur- og kulturgeografi.
 • Præsentere viden og indsigt både skriftligt og mundtligt.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 48
 • Forberedelse
 • 220
 • Forelæsninger
 • 56
 • Projektarbejde
 • 60
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Efter blok 1: Skriftlig prøve, 4 timer.

Efter blok 2: Skriftlig opgave og mundtlig prøve.
En skriftlig opgave udarbejdes i løbet af en ”temauge” og afleveres i eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse.

Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige prøve (blok 1) med 30 % og den skriftlige opgave og den mundtlige prøve (blok 2) med 70 %. Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej

OBS: Når eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30-timers 'tag med hjem'-opgave med mundtlig eksamen, 20 min.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.