NIGB14027U AFLYST Naturpleje og plejeplanlægning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

CANCELLED Conservation Management of Protectet Natural and Semi-natural Habitats

Kursusindhold


Kursusforløbet er kort og intensivt. Det er i høj grad baseret på undervisning i felten, hvor praktisk naturpleje sættes i en teoretisk og økologisk sammenhæng.
Ny viden fra forskning kobles med praktiske erfaringer. Plejemetoder demonstreres og diskuteres.
De studerende trænes i at vurdere naturtilstand, plejebehov og bæreevne gennem en række øvelser, ligesom der indgår øvelser i at formulere målbare målsætning og skitsere en plejeplan.

Der arbejdes med naturtyper og -arter, der er beskyttet iht. Habitatdirektivet og deres plejebehov i forhold til at vedligeholde eller genskabe en gunstig bevaringstilstand samt naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3;
- overdrev
- ferske enge
- moser
- strandenge
- heder og kystklitter
- vandløb og søer
desuden indgår skovtyper som egekrat og elle-/askesump.

Det er vægtet højt at koble teoretisk viden til praksis og de problemstillinger man møder i naturforvaltningen.

Målbeskrivelser


Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i naturpleje af lysåbne natur- og skovtyper set i en økologisk og praktisk sammenhæng.
Når kurset er færdigt forventes den studerende at:
- Have viden om de mest almindelige danske naturtyper, herunder de vigtigste habitatnaturtyper
- Have viden om urter, træer og buske, der er karakteristiske for de forskellige naturtyper
- Have indblik i naturtypers dynamik og succession
- Have viden om indikatorer for naturkvalitet
- Have viden om forskellige plejemetoder, deres potentiale og begrænsninger
- Have indblik i effekten af forskellige plejemetoder på artssammensætning, og struktur samt på jordbund.
 

Færdigheder:
- Være i stand til at beskrive, navngive og vurdere det naturmæssige potentiale og plejebehov på et konkret naturareal og opstille målsætninger for dets bevaringstilstand.
- Anvende forskellige metoder og indgreb, der kan føre til målopfyldelse samt vurdere økologiske og økonomiske konsekvenser heraf.
- Udarbejde plejeplan for konkret naturområde
- Formidle målsætninger for naturkvalitet og metoder til at opnå/vedligeholde dem.


Kompetancer:
- Kunne omsætte teoretisk viden om naturtyper og deres økologi til praktisk naturpleje
- Samarbejde med praktikere og teoretiske faggrupper om løsning af naturplejeopgaver.

 

Aleksander, M. 2008: Management Planning for Nature Conservation.  A Theoretical & Practical Guide, Springer. 430 s. 

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og Høslæt i naturplejen. Miljøministeriet. 248 sider.http:/​/​www.nst.dk/​pub/​

Buttenschøn, R.M. & Buttenschøn, J. 2011: Woodland grazing with cattle – effects of 25 years grazing. Landscape, Archaeology and Ecology Review - Animals, Man and Treescapes vol. 9, 122-127.

Ejrnæs, R., Nygaard, B. & Fredshavn, J.R. 2009: Overdrev, enge og moser. Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s.
 
Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2010. Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af § 3-arealer. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet – Faglig rapport fra DMU nr. 792. http:/​/​www.dmu.dk/​Pub/​FR792.pdf

Gordon, I.J, Prins, H.H.T. (eds.) 2008: The Ecology of Browsing and Grazing. Springer (udvalgte kapitler- kopi udleveres).

Videnblade fra Park og Landskab serien, bl.a.
Baaner, L. 2011: Kommunal naturpleje – plejeret og plejepligt. nr. 6.0-28 og Naturpleje – lodsejerens forpligtigelser. nr. 6.0-29
Buttenschøn, R.M., Rasmussen K., 2000: Opfølgning af naturpleje. nr. 6.0-17, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm 2000, 2pp.

 Naturdata, Danmarks Miljøportal. http:/​/​www.miljoeportal.dk/​Arealinformation/​Data/​


Desuden indgår en række vejledninger og artikler.

Anbefalede forudsætninger er grundlæggende kendskab til botanik og økologi.
Undervisningen vil bestå dels af klasseundervisning (ca.33 %), dels undervisning i felten (ca.67%). Sidstnævnte vil være en kombination af indlæg fra lokale ekskursionsværter med demonstrationer af praktisk naturpleje, øvelser, indlæg fra undervisere og studerende, diskussioner og opsamling. I forbindelse med feltundervisningen skal de studerende dagligt udarbejde ekskursionsnoter/​-referater, der skal danne grundlag for udarbejdelse af en
projektrapport som afslutning på kurset, og som indgår i grundlag for bedømmelsen af kurset som bestået/ikke bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • Ekskursioner
 • 36
 • Feltarbejde
 • 14
 • Forberedelse
 • 20
 • Forelæsninger
 • 24
 • Projektarbejde
 • 37,5
 • I alt
 • 137,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Projektrapport med mundtlig individuelle
fremlæggelser, hvor hver studerende besvarer spørgsmål fra
eksaminator og diskuterer resultater i relation til problemformulering,
generelle terorier og erafringer fra praksis
Krav til indstilling til eksamen

Tilstedeværelse ved 80 % af undervisningen/øvelserne, godkendelse af 2 mundtligt og/eller skriftligt fremlagte ekskursions- eller øvelsesreferater

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Skriftlig opgave der udleveres via Absalon en uge før afleveringstidspunkt.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

De studerende skal i deres mundtlige og skriftlige fremlæggelser demonstrere at de har opnået den indsigt og de færdigheder og kompetancer, der er indholdt i målbeskrivelsen.

Vægtning: Mundtlig/skriftlig referater fra ekskursioner/øvelser 20 %, skriftlig rapport 50 % individuel presentation og diskussion 30 %