NIGB14012U  Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Geologic Evolution of Denmark and the North-Atlantic region (DanNor)

Uddannelse

bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Kursusindhold

Danmarks og Nordatlantens regionale, tektoniske og historiske geologiske udvikling; introduktion til basale principper i stratigrafi og bassingeologi. Herunder tre 3-dages feltundervisning og dataindsamling.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Danmarks og Nordatlantens regionale, tektoniske og historiske geologi
 • Basale principper i stratigrafi og bassingeologi, geofysik og grundfjeldsgeologi
 • Profilopmåling, prøveindsamling og makroskopisk beskrivelse af bjergarter
 • Geofysiske feltdata indsamling; metoder og tolkning
 • Feltobservationer på sedimentære facies og facies successioner; metoder og tolkning
 • Feltobservationer på krystallinske bjergarter; metoder og tolkning
 •  


Færdigheder:

 • Gennemførelse af basal profilopmåling og grundlæggende makroskopisk beskrivelse i felten af bjergarter og deres grænser samt prøveindsamling
 • Makroskopisk beskrivelse i laboratoriet og beherskelse af genetisk tolkning af de almindeligste bjergarter
 • Angivelse af palæoøkologisk tilhørsforhold af udvalgte fossiler fra den danske lagfølge
 • Kobling af den regional-tektoniske udvikling til bassinudvikling og stratigrafi
 • Udarbejdelse af sedimentologiske logs og beskrivelse af sedimentære facies
 • Beskrivelse af krystallinske bjergarter og observering af  bjergartsrelationer
 • Indsamling af geofysiske data
   

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter og fossiler fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kunne forklare komplekse sammenhænge mellem bjergartslegemers primære arkitektur og post-depositionelle rumlige opbygning og deres eventuelle diagenetiske overpræg, samt kombinere færdighederne i en syntese af Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling set i lyset af afgørende globale begivenheder
 • Kendskab til forskellige sedimentologiske feltteknikker og kritisk forholden sig resultater indsamlet ved log-metoden
 • Tolkning (på et grundlæggende niveau) af sedimentære facies med hensyn til transport- og aflejringsprocesser og sedimentære miljøer
 • Diskutere intrusions- og krystallisationshistorien af udvalgte magmatiske bjergarter, samt deres betydning for grundfjeldets opbygning
 • Vurdering af måleusikkerhed af indsamlede geofysiske data og tolkning af disse i en geologisk ramme.
 • Tolkning af den geologiske udvikling af undersøgte områder
 • Udarbejdelse af en rapport, hvor data og tolkninger præsenteres
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale i form af mindre foredrag og skriftlige opgaver

Se kursushjemmside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og tre 3-dages ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Ekskursioner
 • 108
 • Forberedelse
 • 264
 • I alt
 • 412