NIGB13001U Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset omhandler planters krav til voksestedet, herunder betydningen af natur- og kulturpåvirkning af vækstvilkårene. Kurset introducerer plantesystematik og præsenterer detaljer om udvalgte træ- og buskarter og deres anvendelighed til brug ved plantning i byer, åbne arealer og skove. Kurset introducerer lokaliteters og landskabers geologiske dannelseshistorie, geomorfologi, jordbundsdannelse og naturlig såvel som kulturbetinget vegetationshistorie.

 

I kurset behandles:

 • Evolution og taksonomiske principper i planteverdenen
 • Botanisk nomenklatur og morfologi i relation til plantekendskab og plantebestemmelse
 • Samspil mellem planter og klima i byer, skove og åbne landskaber
 • Samspil mellem planter og jordbundsforhold i byer, skove og åbne landskaber
 • Grundlæggende vækstbetingelser i byer, åbne landskaber og skove
 • Skadevoldere på træer i relation til voksested og pleje
 • Beplantningselementer og deres relation til plantningsformål og artsvalg
 • Naturpleje
 • Specifikt kendskab til udvalgte slægter og arter inkl. deres udseende og brugbarhed til forskellige formål, samt kendskab til hyppigt benyttede frøkilder og kultivarer af disse arter i Danmark
 • Geologiske processer med betydning for landskabsdannelse
 • Geomorfologiske processer: terrænhældning, is, vind og vand og samspil med menneskelig påvirkning inkl. skovrydning, kultivering, jordkonstruktioner, tørlægning osv.
 • Jordbundslære, herunder jordbundsdannende faktorer.
 • Jordbundens fysiske og kemiske egenskaber og funktioner relateret til plantevækst
 • Jordens fysiske egenskaber relateret til terrænbehandling, fx. bæreevne og traktose.

Der vil være praktiske øvelser i plantebestemmelse inkl. morfologi, tegneøvelser og bestemmelse i felten, praktiske øvelser i jordprofilbeskrivelse, borebeskrivelse og lokalitetskortlægning, samt prøvetagning af jord til enkle kemiske analysemetoder.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget, der er forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Her er der tale om samspillet mellem klima, lokalitet, jord, vegetation og arealanvendelse i byer, bynære skove og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende plante- og jordbrugsvidenskabelig viden og metoder til brug i både forslagsstillende og forvaltningsmæssig sammenhæng. Plantekundskab vægtes som gennemgående tema kurset igennem.

 

     Viden

 • Beskrive de vigtigste beplantningselementer brugt i landskabsarkitektur
 • Kende udvalgte træarter og hyppigt benyttede kultivarer eller frøkilder, og deres anvendelighed i givne beplantningselementer
 • Kende de vigtigste egenskaber der gør planterne egnet til brug i forbindelse med givne beplantningselementer
 • Beskrive hovedkriterier for udvælgelsen af planter til brug i forbindelse med givne beplantningselementer, samt normalt benyttede kultiveringsmetoder
 • Kende centrale begreber og terminologi fra jordbundslære og geologi med relevans for landskabsarkitektur
 • Beskrive grundtræk i Danmarks prækvartære udvikling, samt karakteristika ved glaciale og Holocæne sedimenter.
 • Beskrive de jordbundsdannende processer
 • Beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens vandhusholdning og fysiske tilstand
 • Kende jordbundsfauna og –mikrobiologi i grundtræk
 • Beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terrænkonstruktioner.

  Kompetencer:
   
 • Diskutere beplantningselementer, deres anvendelse, og krav til pleje.
 • Vælge arter og plantemateriale der egner sig til brug i forhold til forskellige beplantningselementer, og beskrive dets udseende og egenskaber
 • Vurdere og diskutere væsentligste vækstfaktorer, som er afgørende for plantevalg på et konkret plantningssted ud fra plantningen formål.
 • Analysere et givent landskab efter beplantningselementer og landskabshistorie
 • Anvende principper fra geologi, geomorfologi og jordbundsdannelse til at vurdere landskaber
 • Vurdere relevansen af forskellige typer kortlægning og jordbundsanalyser i forhold til deres relevans for anlæg i byer og landskab.

Der benyttes en kombination lærebøger, kort, noter, artikler og webbaseret materiale.

 

Der laves en veksling imellem forelæsninger, feltøvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner.
Håndtegning indgår som læringsmetode med krav om tegning af både planter i landskabet, detaljer af planter og snit, og tegning af landskabet til belysning af landskabsdannelse og udvikling af jordprofiler. Undervisningen er koordineret med kurset Plan og Design.
Udgifter ifm. ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forberedelse
 • 138
 • Forelæsninger
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Projektarbejde
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave efter blok 1 samt 4 timers skriftlig eksamen efter blok 2. Begge vægtes med 50%
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra krav om deltagelse på feltkursus, og studerende der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse