NGEB10007U Dynamisk stratigrafi (DynStrat)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dynamic Stratigraphy (DynStrat)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset gennemgår de forskellige typer af stratigrafi: lito-, bio-, krono-, magneto-, cyklo- og kemo-og seismisk stratigrafi. Der lægges vægt på det dynamiske aspekt i stratigrafi, med særlig vægt på sekvensstratigrafi. Sekvensstratigrafi, cyclo- og kemostratigrafi anvendes til at demonstrere de basale dynamiske processer, der er styrende for den stratigrafiske udvikling gennem eksempler og modellering.

Undervisningen indledes med en 6 dages ekskursion til Spanien fælles med kurset "Litosfærens geologi og geokemi". Resten af kurset foregår ved kombinerede forelæsninger og øvelser.

Kursets mål er, at den studerende ved afslutningen af kurset har opnået basal indsigt i, hvorledes stratigrafiske principper og metoder kan anvendes til at inddele, klassificere, korrelere og tolke fyldet i et sedimentbassin.

Den studerende forventes at kunne forklare og anvende de vigtigste stratigrafiske principper, klassifikationer og metoder. I løbet af kurset opnår den studerende den nødvendige teoretiske og praktiske baggrundsviden til at gennemføre en stratigrafisk analyse gennem tolkning af refleksionsseismiske profiler og sedimentologisk-stratigrafiske lagsøjleprofiler fra boringer og dagblotninger.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Principper og metoder for litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi, magnetostratigrafi, cyclostratigrafi,  kemostratigrafi samt sekvensstratigrafi.
 • Basale dynamiske processer der er styrende for de forskellige typer af stratigrafi.


Færdigheder:

 • gennemføre en litostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed på flere hierarkiske niveauer
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en litostratigrafisk enhed
 • gennemføre en biostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed
 • beskrive forskellige typer biostratigrafiske enheder
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en biostratigrafisk enhed
 • anvende den seismisk-stratigrafiske metode
 • anvende den sekvensstratigrafiske metode på lagserier fra forskellige aflejringsmiljøer
 • bruge den sekvensstratigrafiske metode til sedimentologisk-stratigrafiske ekstrapolation


Kompetencer:

 • relatere litostratigrafiske enheders grænser til tidsplaner
 • forklare baggrunden for den biostratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for de magnetostratigrafiske, cyklostratigrafiske og vigtigste kemostratigrafiske metoder, samt at relatere dem til lito- og biostratigrafisk klassifikation
 • forklare den seismisk-stratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for den sekvensstratigrafiske metode
 • forklare den kronostratigrafiske metode
 • relatere den kronostratigrafiske metode til de øvrige stratigrafiske metoder
 • forklare begreberne geokronologi og geokronometri, samt kontrastere dem til de stratigrafiske principper
 • kombinere de forskellige stratigrafiske metoder i analysen af et sedimentbassins fyld, samt at kunne vurdere anvendeligheden af de enkelte metoder i forskellige typer bassinfyld

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Litosfærens geologi og geokemi". Undervisningsplanen fremgår ad kursushjemmesiden på Absalon.
Ekskursionen finder sted i uge 46. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr feltdag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 128
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.