NGEA09053U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Human geography field course (KGfelt)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kurset består af en forberedelsesperiode på tre uger med forelæsninger og øvelser, en uges feltophold – typisk i en kommune i Danmark – samt en uge til afrapportering.

Målbeskrivelser

Viden:

Kartering af arealanvendelse eller industrilokalisering, landskabsevaluering, interviewteknikker og spørgeskemaundersøgelse, forberedelse af feltperiode, problemidentifikation og -formulering, metodevalg, undersøgelsesdesign, -teknik og eventuelle –instrumenter/værktøjer, metoder til bearbejdning, analyse og præsentation af data samt metodekritik.

Færdigheder:
 

 • Anvende forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Foretage feltbaseret indsamling af kvalitative og kvantitative data, herunder erfaring med planlægning af interviews og kontakt med mange typer af respondenter
 • Strukturere og formidle indsamlet data både skriftligt og mundtligt

Kompetencer:

 • Vurdere anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Designe en mindre undersøgelse og formulere problemidentifikation og metodevalg
 • Designe kvantitative og kvalitative spørgeskemaer og interview guides
 • Vurdere forskellige metoders hensigtsmæssighed ift. problemstillinger
 • Analysere data og kritisk vurdere begrænsninger i data og metoder

Se kursushjemmeside på Absalon.

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B og Matematik A.

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du har Matematik A som gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser, et 5-dags feltkursus og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Forud for deltagelse i feltkursus skal den studerende have godkendt en plan for feltarbejde (synopsis).
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 84
 • Forelæsninger
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Vejledning
 • 48
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt deltagelse på feltkursus. Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen
Der kan ikke ses bort fra krav om deltagelse på feltkursus, og studerende der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.