NGEA09045U Hydrologi (Hydro)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hydrology (Hydro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør. Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller. Porøse medier, grundvandstrømning i umætte zone, hydrauliske parametre, modellering. Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer, modeller. Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer. Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør
 • Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration
 • Porøse medier,grundstrømning, umætte vandstrømning,
 • Strømning i vandløb

 
Færdigheder:

 • nedbørsdannelse og processer, og estimation af fladenedbør
 • beskrivelse og modellering af strømninger i porøse medier
 • vandbalance for rod zonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer
 • måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
  vandbalance for vandløbs oplande, nedbør-afstrømningsmodellering
   

Kompetencer:

 • kendskab til hydrologiske data, målemetoder og databehandling
 • kendskab til feltundersøgelser og målemetoder
 • kendskab til strømninger i porøse medier
 • kendskab til hydrologiske modeller
 • kompetencer til at kunne foretage en samlende kvantitativ beskrivelse af det hydrologiske kredsløb

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurset ''Hydrogeologi''.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 2-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.