NGEA09045U  Hydrologi (Hydro)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Hydrology (Hydro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør. Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller. Porøse medier, grundvandstrømning i umætte zone, hydrauliske parametre, modellering. Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer, modeller. Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer. Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør
 • Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration
 • Porøse medier,grundstrømning, umætte vandstrømning,
 • Strømning i vandløb

 
Færdigheder:

 • nedbørsdannelse og processer, og estimation af fladenedbør
 • beskrivelse og modellering af strømninger i porøse medier
 • vandbalance for rod zonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer
 • måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
  vandbalance for vandløbs oplande, nedbør-afstrømningsmodellering
   

Kompetencer:

 • kendskab til hydrologiske data, målemetoder og databehandling
 • kendskab til feltundersøgelser og målemetoder
 • kendskab til strømninger i porøse medier
 • kendskab til hydrologiske modeller
 • kompetencer til at kunne foretage en samlende kvantitativ beskrivelse af det hydrologiske kredsløb

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurset ''Hydrogeologi''.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 2-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 140
 • I alt
 • 206