NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af globale forandringsprocesser med særligt fokus på forandringer i arealanvendelsen relateret til land- og skovbrug.

Målbeskrivelser

Viden:

Global arealanvendelse, ’global change’ og arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, ’pathways of change’, system analyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, næringsstof-cirkulation, livelihood-land-use interaktion.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens land use ændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i arealanvendelse i de seneste 200 år.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for sammenhængen mellem arealanvendelse og kulstofkredsløb;

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for sammenhængene mellem de globale land use transformation og klodens kapacitet til at levere ’ecosystem services’.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger – rækkende fra ’mental mapping’ til egentlige modeller, kan anvendes i landbrugssystem sammenhænge.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelses problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriflige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.