NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljø, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik.

Målbeskrivelser

Viden:

Strømningstyper, bevarelse- og bevægelsesligninger, hastighedsfordeling i vandsøjlen, transportbetingelser, bundtransport, suspenderet transport, formler for materialetransport, transportmodeller, havvands fysiske og kemiske egenskaber, tidevand og tidevandsdannelse, vandstandsvariationer, lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, marin omfordeling af sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og tungmetaller i form af erosion kystnært, transport og senere aflejring på dybt vand og i estuarier, kystnære vådområders stabilitet, iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

redegøre for tidevandsdannelse
• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

• Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende miljøforhold i fluviale miljøer
 

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.