NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic Statistics (StatG)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Målbeskrivelser

Viden om:

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Færdigheder i at:

Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel).

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner.

Kompetencer til at:

Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Forelæsninger
  • 14
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Der trækkes desuden et sprøgsmål relateret til pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.