NGEA09001U Punktbaserede GIS-analyser og -metoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Point Based GIS Analyses and Methods

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en praktisk og teoretisk indføring i interpolation af punktbaserede målinger til flader og analyse af rumlig autokorrelation. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete datasamlinger, men i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt sidst i forløbet lægges der op til, at de studerende kan analysere egne data.

Målbeskrivelser

Viden:

Etablering af flader ud fra punktdata vha. forskellige interpolationsmetoder (lineær interpolation, trend surfaces, splines, IDW, kriging/​semivariogram-analyse mv.), kvalitetsvurdering af resultater vs. metoder udtrykt ved middelfejl (mean error mv.), ikke-interpolationsbaserede transformationer af punkter til fladerepræsentationer (Thiesen polygoner/Voronoi diagrammer), optimale lagringsmetoder for små og store datamængder, beregning af lokale forskelle (aflejring/​erosion/​volumener) på tidsserier af flader, øvrige beregninger på flader (tværsnit, hældninger/eksponering mv.), rumlig autokorrelation og rumlige mønstre.



Færdigheder:

Redegøre for teori for opskalering af punktbaserede data til flader, som repræsenterer et kontinuert fænomen (højdevariationer for en terrænoverflade, temperatur- og nedbørsvariationer o.l.) vha. interpolationsteknikker.

Udføre opskalering ved brug af forskellige interpolationsmetoder i et GIS.

Udvælge teknikker til visualiseringen af resultaterne

Redegøre for samplingsmetoder og samplingstætheder i tilknytning til feltarbejde.

Anvende rumlig statistik til at beskrive rumlige fordelinger.

Kompetencer:

Analysere og vurdere resultater og anvende data og metoder i forbindelse med problemstillinger knyttet til punktbaserede GIS analyser

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Praktiske øvelser
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.