NGEA06026U Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Joint Interdisciplinary Course in Urban Planning

Uddannelse

MSc Programme in Geography and Geoinformatics
MSc Programme in Landscape Architechture

Kursusindhold

På LFB er udgangspunktet at de studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at arbejde med en aktuel byplanfaglig problemstilling, gerne i samarbejde med lokale aktører og myndigheder. Dette stiller krav til såvel den konkrete faglige indgangsvinkel som den mere kreative og idéudviklende tilgang til emnet som kan opnås i et tværfagligt forum. For eksempel kan det tænkes at man ud fra det valgte tema og lokalitet arbejder med spørgsmål som: Hvordan fornyer man nedslidte byområder med fysiske, sociale og trafikale problemer? Hvordan arbejder man teoretisk og kreativt med at identificere et områdes udviklingspotentiale? I projektarbejdet er udfordringen for de studerende at komme med nye forslag til de identificerede problemstillinger. Forslag, som henter inspiration i de studerendes forskellige fagligheder, og som evner at favne centrale problemstillinger i området.

Målbeskrivelser

Viden:

Planlægningens redskaber, helhedsorienteret planlægning, strategiforslag, udarbejdelse af planforslag, tværfagligt samarbejde, sociale, kulturelle og økonomiske forandringsprocesser i byudviklingen, inddragelse af eksterne ressourcer, projektarbejde, udvikling af planfaglige kompetencer.

Færdigheder:

redegøre for byplanlægningens historie, dens rammer, virkemidler og i aktuelle debatter

lede og arbejde med fælles forståelse og fælles løsning af byplanfaglige
opgaver
 
opstille og strukture komplekse byplanopgaver
 

Kompetencer:

udarbejde og formidle helhedsorienterede plan- og løsningsforslag i forhold til konkrete byplanmæssige problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved øvelser kombineret med ad hoc forelæsninger og en 3-dages ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Husk også at tilmelde dig direkte hos kursusleder på en@ign.ku.dk. Der gives besked om optagelse på LFB medio januar.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 272
  • Projektarbejde
  • 70
  • Teoretiske øvelser
  • 70
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.