NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Geography (VtGeog)

Uddannelse

Bachelorudannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske og normativt etiske positioner og antagelser med henblik på at identificere videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med geografiske emner. Der lægges vægt på at den studerende kan anvende det relevante begrebsapparat og argumentere formelt og fagligt korrekt.

Målbeskrivelser

Viden:

Karakterisering af videnskab/​ikke-videnskab, empiri, model-teori, hypoteser, formel logik, formel semantik, deduktion, induktion, uformel logik, argumentationsteori, formelle og uformelle fejlslutninger, rationalitet, rationalisme, realisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, antirealisme, empirisme, positivisme, logisk positivisme, falsifikationisme, verifikationsprincippet, paradigmer og paradigmeskift, videnskabelige revolutioner, forskningsprogrammer, ideografisk versus nomotetisk videnskab, induktionisme, induktionsproblemet, covering law, hypotetisk-deduktiv metode, reduktionisme versus niveau-opfattelser og emergens, kausalitet, korrelation, kausale forklaringer, funktionelle og intentionelle forklaringer, inferens til bedste forklaring, socialkonstruktivisme, humanistisk videnskabsteori, normativ etik, konsekventialisme, utilitarisme, non-konsekventialisme, deontologi, intuitionisme, moralsk autonomi.

Færdigheder:

- anvende det basale videnskabsteoretiske og -metodiske begrebsapparat.

- redegøre for generelle videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige tekster.

- redegøre for skelnen mellem normative udsagn og videnskabelig argumentation.

- redegøre for normativt etiske aspekter af geovidenskabelige problemstillinger.

Kompetencer:

Analysere og vurdere komplekse geografiske problemstillinger ved anvendelse af videnskabsteoretiske og normativt etiske teorier.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Forelæsninger
  • 21
  • Teoretiske øvelser
  • 21
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.