NGEA04084U Kystprocesser & -morfologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i det bølgedominerede, kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En central del af kurset er modeller for morfologiens ændring som respons på ændringer i dominerende proceskombinationer. Effekter af eksterne påvirkninger såsom havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet vil blive gennemgået, ligesåvel som måder hvorpå konsekvenser af disse påvirkninger kan modvirkes.

Målbeskrivelser

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsstigninger, kysterosion, kystforvaltning og -sikring.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
 • Forstå og beregne virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
 • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske feedback processer i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
 • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
 • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.
   

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 159
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.