NGEA04051U Etablering af digitale grundkort

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Making Digital Maps

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i  metoder til etablering af digitale grundkort. Dette omfatter etablering af en referenceramme, opmåling med GPS-udstyr, tilvejebringelse af vektordata fra fly og/eller satellitbilleder, topologi, kartografisk layout og WebGIS.

Målbeskrivelser

Viden:

Detailopmåling med forskellige typer af GPS-udstyr, ortho-opretning af flybilleder, etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS udfra opmålinger med GPS-udstyr. Etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS udfra data vektorisering af objekter i flybilleder/​ortofoto/​satellitbilleder. Formidling af kort, ved hjælp af kartografiske metoder. WebGIS som en præsentationsform.


Færdigheder:

 • redegøre for definition af en rumlig reference for indsamlede observation på den runde jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS.

 

 • transformere og tilpasse data til forskellige referencesystemer.

 

 • gennemføre en ortho-opretning af et skannet flybillede med henblik på at digitalisere objekter i det generede orthofoto.

 

 • redegøre for fordele og ulemper ved forskellige dataopsamlingsmetoder.

 

 • redegøre for hvilke typer af udstyr, der bør drages i anvendelse ved registreringer af fænomener i den virkelige verden til forskellige formål.

 

 • anvende opmålingsudstyr til registrering af fænomener i både det natur- og kulturgeografiske fagfeltKompetencer:

Indsamle data i felten med en nøjagtig positionsbestemmelse. Sammensætte de indsamlede data med andre digitale geodata. Ekstrahere vektordata fra andre digitale datakilder f.eks. databaser, flyfoto og sallitbilleder. Etablere topologisk korrekte digitale grundkort, der kan anvendes i GIS-analyser. Formidle digitale kort på forskellige platforme målrettet forskellige modtagere.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser og feltarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Feltarbejde
 • 12
 • Forberedelse
 • 152
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.