NGEA04038U  GIS i planlægning og forvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

GIS in Planning and Administration

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan Geografiske Informationssystemer (GIS) kan anvendes i forbindelse med fysisk planlægning, med fokus på kommuneplanlægning. Kurset giver en generel indføring i relevante GIS-funktioner, med fokus på lokaliserings- og tilgængelighedsplanlægning og brug af netværksanalyse. Gennem et antal praktiske øvelser med brug af ArcGIS platformen vil deltagerne få mulighed for at implementere konkrete planlægningsscenarier. Der vil tillige blive undervist i rammerne for digital planlægning i Danmark og borgerinddragelse i planprocessen, ligesom deltagerne vil få en generel viden om geodata til brug i planlægningen.

Målbeskrivelser

Viden:

GIS og geoinformatik, kommuneplanlægning, digital planlægning, tilgængelighedsanalyse, netværksanalyse, geodata.


Færdigheder:

 • anvende det eksisterende digitale datagrundlag for planlægningsrelateret GIS-anvendelse i Danmark, herunder relevante danske registre såsom BBR-, ESR og KRR.
 • redegøre for hvordan GIS-baserede analyseopgaver kan benyttes ved implementeringen af en digital kommuneplan.
 • anvende adressematch og befolkningsmodellering samt netværksanalyse af tilgængelighed og analyse af lokalisering/allokering af offentlig service.
 • demonstrere formidling og dissemination af geo-information, samt anvende relevante standarder for digital planlægning (f.eks. Plan-DK2).


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder og data i forbindelse med GIS problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • I alt
 • 206