NGEA04033U  Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Natural Resource Management and Integrated Coastal Zone Management

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsmæssige aspekter af kystzonen med henblik på analyse og varetagelse af kystrelaterede forvaltningsopgaver.

Målbeskrivelser

Viden:

Forvaltningslove og -principper, kystdannende processer, vandstandsændringer, sedimentbudgetter, interessekonflikter omkring kystzonen, selve kysten og baglandet, kysten som natur, rekreativt- og erhvervsområde, regulering, casestudier.

Færdigheder:

• redegøre for hvilke autoriteter (kommune, region, stat og EU) der har ansvar for kystzoneforvaltning.

• redegøre for principperne og udføre en naturmæssig analyse af et kystområde.
 
• redegøre for teorier om kystzone forvaltning.
 
• vurdere effekten af forskellige scenarios for ændringer i kystzonen samt fordele og ulemper ved de forskellige tiltag.

• redegøre for konkrete eksempler på kystzoneforvaltning i Danmark, EU og tropiske områder.

Komepetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med kystzoneforvaltning.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • Forberedelse
  • 164
  • I alt
  • 206