NFYB10026U Statistisk Fysik (StatFys)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Statistical Physics (StatFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Introduktion til sandsynlighedsregning og statistiske metoder i fysikken. Hovedeksempler er:
1) Sandsynlighedsregning og dataanalyse
2) Statistisk fysik og termodynamik,
3) Maksimum Entropi metoden
4) Kvantestatistik.

Målbeskrivelser

Færdigheder

 • Kan benytte Bayes' sætning til at bestemme en models parametre ud fra givne data
 • Kan klassificere de mest almindelige elementarpartikler som elektroner, protoner, neutroner og fotoner som henholdsvis Fermioner og Bosoner
 • Kan beregne et sort legemes temperatur ud fra legemets varmestråling
 • Kan udlede og benytte Maxwell relationer
 • Kan anvende Minimum Energi Princippet i simple situationer

Viden
Den studerende vil kunne

 • forklare sandsynlighedsregningens grundregler
 • forklare varmefylden af simple molekylære gasser som funktion af temperaturen i termer af translation, rotationer og vibrationer
 • redegøre for den udartede Fermigas' termiske egenskaber, dvs. varmekapacitet, tryk vs temperatur, og relatere disse til dagligdags direkte observerbare fænomener

Kompetencer
Gennem kurset får den studerende belyst dele af termo- og kvantefysikken ud fra et fælles, statistisk fysisk udgangspunkt, hvilket giver kompetence hen imod at forstå den underlæggende, sammenhængende beskrivelse af fysik.

Termo, KM2 eller tilsvarende
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 132
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der må skrives med blyant.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt reeksamen ændres reeksamen til at være en mundtlig eksamen på 30 minutter.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelsen