NFYB10009U Dynamisk meteorologi og numeriske vejrprognoser (MetVejr)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dynamic Meteorology and Numerical Weather Prognoses (MetVejr)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

I kurset gennemgås anvendelsen af den kvasi-geostrofiske teori på beskrivelsen af storskala egenskaber ved den barokline atmosfære, herunder den dynamiske instabilitet i vestenvindsbæltet. Bølgeudbredelse beskrives ved brug af simplificerede modelatmosfærer. Herudover gennemgås de grundlæggende elementer i en moderne vejrtjeneste byggende på numeriske simuleringer af vejret.

Målbeskrivelser

Færdigheder
De studerende kan:

 • anvende skala-analyse til vurdering af de betydende led i de styrende ligninger
 • formulere det kvasi-geostrofiske ligningssystem for atmosfæren
 • anvende simple modeller til analyse af baroklin instabilitet
 • identificere de betydende kræfter og opstille de styrende ligninger for atmosfærisk bølgeudbredelse
 • formulere problemstillingen i NWP
 • formulere de gængse numeriske vejrprognosemodeller
 • anvende moderne IT-teknologi i bŒde frembringelse og formidling af prognoseresultater

Viden
De studerende har:

 • indsigt i anvendelser af det kvasi-geostrofiske ligningssystem anvendt pŒ atmosfæren
 • De studerende vil kunne:
 • identificere de betydende kræfter og opstille de styrende ligninger for atmosfærisk bølgeudbredelse
 • formulere problemstillingen i NWP og formulere g¾ngse numeriske vejrprognosemodeller

Kompetencer
De studerende kan:

 • overføre grundlæggende teorier til en dybere forstŒelse af atmosfærens dynamik
 • relatere dette til anvendelsen af numeriske modeller i vejrforudsigelser

Vedrørende NWP-delen:Der bruges notemateriale, som udleveres igennem kurset.

Vedrørende den dynamiske meteorologi-del:James R. Holton: An Introduction to Dynamic Meteorology, 5th Edition, Academic Press, ISBN: 9780123848666.Denne bog vil blive suppleret med relevante, uddybende noter.

Kurset forudsætter kendskab til det faglige indhold af de obligatoriske kurser på 1. år samt svarende til kurserne MetOcean og GFD fra specialiseringen i meteorologi.
Kurset omfatter forelæsninger, regneøvelser, computerøvelser og gennemgang af brug af web-baseret vejrprognosemateriale.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 79,5
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering
Den mundtlige eksamen og den skriftlige afleveringsrapport vægtes lige ved karaktergivningen.

Den mundtlige eksamination består af:
(1) korte spørgsmål til den skriftlige afleveringsrapport i numeriske vejrprognoser, som er udarbejdet i løbet af kurset (5 min)
(2) spørgsmål i dynamisk meteoroogi (25 min)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Der skal laves en 1-uges tag-hjem-opgave inden for området numeriske vejrprognoser plus en mundtlig prøve efter samme skabelon som til den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.