NFYB10003U Jorden og de terrestriske planeter (JordPlanet)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Earth and the Terrestrial Planets (JordPlanet)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en introduktion til jorden og de terrestriske planeter.

Kort om Jordens opbygning og dannelse. Jordens indre struktur, seismicitet, tyngdefelt, isostasi, tidekræfter, temperaturfelt, magnetisme, kappekonvektion, pladetektonik og overflade. Kort om de tilsvarende forhold på Solsystemets terrestriske planeter.

Målbeskrivelser

Færdigheder  

Kurset tilsigter at bringe deltagerne i stand til at:

 

 • redegøre for hovedtræk af Jordens indre struktur,
 • opskrive de fundamentale ligninger for seismisk bølgeudbredelse i et homogent, isotropt medium, samt angive løsninger til disse ligninger under simple randbetingelser,
 • bestemme epicenterkoordinater ved hjælp af seismiske registreringer fra 3 eller flere seismiske stationer,
 • opskrive de fundamentale ligninger for tyngdefeltet i og omkring Jorden, samt angive løsninger til disse ligninger under simple randbetingelser
 • beskrive jordens magnetfelt og opskrive de fundemantale ligninger for magnetfeltet
 • opskrive de fundamentale ligninger for varmetransport i Jorden,
 • angive løsninger til varmeledningsligningen under simple randbetingelser,
 • beskrive, hvordan resultaterne af seismiske, gravimetriske og termiske målinger bruges til opstilling af modeller for jordens indre struktur og udvikling,
 • redegøre for grundlaget for pladetektonikken og dennes sammenhæng med jordens temperaturfelt,
 • beskrive hovedtræk af Jordens geologiske og topografiske forhold samt disse faktorers sammenhæng med Jordens indre struktur og udvikling.
 • redegøre for hovedtræk af Solsystemets terrestriske planeters overflade og indre struktur, så godt som de kendes med den nuværende viden.

 

Viden
Den studerende opnår viden om Jorden set som en planet, specielt den indre, ”hårde” Jords fysik, belyst via en række emner såsom særlig seismicitet, tyngdefelt og isostasi. Der redegøres for kappekonvektion, pladetektonik og planetens overflade. Jordens magnetiske og elektriske egenskaber forklares. Jordens opbygning, dannelse og indre struktur gennemgås. Endeligt relateres disse emner også til forholdene på Solsystemets øvrige terrestiske planeter.

Kompetencer
Via videnskabelige artikler inden for fagets emne får den studerende træning i at tilegne sig ny viden selvstændigt under mindre vejledning, samt at formidle et resume af dette.
Sammen med de øvrige geofysikurser, giver kurset den studerende uddybende evne til at se Jorden som et samlet system og identificere sammenspillet mellem dens forskellige sfærer(, såsom atmosfæren, hydrosfæren, og litosfæren).

William Lowrie, Fundamentals of Geophysics.2nd edition.Cambridge University Press. Supplerende noter, inkl. forelæsningsmateriale

Kurset forudsætter viden svarende til indholdet af Mek 1 + 2, Termo, MatIntroNat/Mat, LinAlgNat/Mat og Matematik F.
En kombination af forelæsninger, regneøvelser, mundtlige opgaver som fremlæggelse af artikler, evt. feltarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 47
 • Forberedelse
 • 109,5
 • Kollokvier
 • 8
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Teoretiske øvelser
 • 31
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, med ingen eller få uvæsentlige mangler.