NBIB14001U  Nanobio2

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Cellens basale opbygning. Omsætning af glukose i glykolysen, replikation af arvematerialtet DNA, transkription af DNA til RNA, afkodning af messenger RNA under protein syntesen, transport og sortering af proteiner, regulation af gener og cellecyklus. Basal genteknologi og molekylærbiologiske metoder. Klassisk og moderne genetik med tilhørende moderne molekylær forståelse. Læsning af original litteratur med eksempler på nanoteknologi anvendt på biologiske problemstillinger og biologiske systemer som nanoteknologisk værktøj.

Målbeskrivelser

Viden

Nanobio2 giver basalt kendskab til cellens opbygning med fokus på processerne DNA replikation, transkription af DNA til RNA, og translation af RNA til protein - som forberedelse til studier af cellebiologi, molekylær genetik og proteinkemi på højt niveau og som basis for forståelse af nanoteknologiske tilgange til biologiske problemstillinger og biologiske systemers anvendelse i nanoteknologisk øjemed. 

Færdigheder og kompetencer

Efter den teoretiske del af kurset forventes de studerende at:

- kunne beskrive opbygningen og funktionen af et gen

-at kunne beskrive molekylærbiologiens centrale dogme om den genetiske kode

- Kunne redegøre for basale forskelle og ligheder mellem prokaryoter og eukaryoter

- være fortrolig med DNA replikation og efterfølgende seggregering af de replicerede kromosomer i mitosen og meiosen

- Kunne redegøre for de basale principper i: plasmidkonstruktion, polymerase chain reaction, hybridisering til detektion af specifikke DNA og RNA molekyler, sekventering af DNA, isolation og karekterisering af mutanter, størrelsesfraktionering af proteiner (SDS-PAGE), detektion af specifikke proteiner med antistoffer (Western blot), fluorescens mikroskopi til lokalisering af specifikke proteiner i cellen

- Kunne redegøre for sammengængen mellem en genotype og fænotype og for arveligheden af disse.

- Kunne forholde sig analytisk til eksperimentielle data

- Kunne foreslå simple forsøg til at undersøge cellebiologiske mekanismer

-Have tilstrækkeligt kendskab til cellebiologiens termer til fyldestgørende læsning af simple originalartikler om nanobiologiske emner, samt kunne sætte sig ind i og forklare de benyttede metoder og analysere de opnåede resultater

 

Efter den praktiske del af kurset forventes de studerende at kunne:

-Gebærde sig i et Genteknologisk Klasse 1 laboratorium

-Følge simple molekylærbiologiske protokoller

-Inkludere relevante positive og negative kontroller i forsøg

-Tolke på de opnåede resultater

Ikke fastlagt lærebog,
De læste originalartikler (ikke fastlagt),
Noter om genetik
Manual til laboratorieøvelser

KemiO eller KemiOnat, NanoF1, NanoF2, Nanobio1
Forelæsninger, teoretiske regneøvelser, laboratorieøvelser og kollokvier over original litteratur
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Den løbende bedømmelse består af mindst 80% deltagelse i de obligatoriske laboratorieøvelser, fire stk. ”quiz” a 45 min i løbet af kurset og en 4 timers skriftlig prøve med opsyn i slutningen af kurset. I hver quiz kan maksimalt opnås 2.5 point, dvs. i alt max. 10 point. Den skriftlige eksamen helhedsvurderes som % af perfekt besvarelse. Til dette tal lægges derefter quiz-point, hvorefter karakteren fastsættes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Som ordinær. Hvis der er 10 eller færre tilmeldte afholdes reeksamen som en mundtlig eksamen af 20 minutters varighed med forberdelse og med alle hjælpemidler

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Kollokvier
 • 6
 • Forberedelse
 • 146
 • Eksamen
 • 8
 • I alt
 • 206