LSLS10088U Træproduktion

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Forestry for Timber Production

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Sommeren 2013 er der tale om et nyt kursus, som endnu ikke har fundet sin endelige form. Kursets indhold vil fordele sig på tre hovedbestanddele:

Etablering af højtydende og stabile bevoksninger:

Aktuelle resultater fra skovtræforædlingen.

Nyere erfaringer vedr. kulturforberedelse og plantetyper. Dæk- og barrodsplanter, kulturomkostninger.

Økonomisk optimalt plantetal i kulturerne.

Forøgelse af produktionen ved artsblandinger. Ammetræer og forkulturer.

Volumen- contra kvalitetsproduktion. Er opkvistning en mulighed?

Bio-energi fra skovbruget:

Artsvalg. Produktionens forløb over tid for forskellige træarter.

Høst- og transportmetoder.

Økologiske og dyrkningsmæssige konsekvenser af heltræudnyttelse, herunder udnyttelse af stød og rødder.

Jordbundens næringsstof- og kulstofbalance samt pH. Tilbageførsel af aske fra varmeværkerne.

Geo-data og IT i planlægning og opfølgning af skovdriften:

Driftsopfølgning v.hj.af data fra skovningsmaskiner m.m.

Terrænmodeller som hjælpemiddel ved sporlægning og transportplanlægning.

Bevoksningsdata fra laserscanning: fra luften og fra jorden.

Ubemandede småfly (droner) til bevoksningsregistrering: nye muligheder?

 

Målbeskrivelser

Det overordnede mål for kurset er at forbedre deltagernes forudsætninger for at optimere det økonomiske udbytte af træproduktionen uden at forringe det langsigtede dyrkningsgrundlag på arealet, og med skyldigt hensyn til andre driftsformål end træproduktion.

Målet indebærer, at den studerende skal opnå øget viden om:

Potentialet for volumen- og værdiproduktion ved valg af det bedste tilgængelige plantemateriale.

Metoder til rationel, effektiv og billig etablering af skovkulturer. 

Kort- såvel som langsigtet bevoksningsbehandling, når hovedformålet er produktion af vedmasse.

Indsamling og bearbejdning af data til bedømmelse af bevoksninger og det underliggende terræn.

 

Denne viden skal bruges til at opbyggefærdigheder i at:

Tilrettelægge og budgettere tilplantnings-, pleje- og hugstoperationer.

Udarbejde arbejds- og hugstinstruktioner.

Foretage driftsopfølgning og –kontrol.

 

Ovenstående skal resultere ikompetencer, som kan understøtte:

Det bedst mulige valg af plantemateriale med henblik på opnåelse af værdifuld vedproduktion,

en bevoksningsbehandling, som kan understøtte produktionsmulighederne på den pågældende lokalitet, og

tilrettelæggelse af hugst/høst således, at det økonomiske udbytte afbalanceres bedst muligt med hensynet til andre mål for skovdriften.

Kontakt den kursusansvarlige: abe@ign.ku.dk, 35 33 16 92 eller evt. 30 49 13 42

Deltagerne skal have et kendskab til skovdyrkning, som svarer til gennemførelsen af kurset ”Skovdyrkning” (Skovskolen) eller ”Silviculture of Temperate Forests” (Forest & Nature Management).
Forelæsning, øvelser og feltstudier. Selvstudium. Ekskursioner.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 25
 • Forberedelse
 • 30
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 37
 • Øvelser
 • 20
 • I alt
 • 137
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøven består i aflevering af en projektrapport senest 2 uger efter kursets afslutning.
Det præcise emne for projektrapporten aftales med den kursusansvarlige i løbet af kursusperioden.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal demonstrere forståelse for de problemstillinger, betingelser og begrænsninger, der gør sig gældende, når man vil optimere træproduktionen inden for skovdriften.

Det minimale krav for beståelse er, at der anvises løsninger på anlæg, pasning og/eller høst af træproduktions-bevoksninger, som er økonomisk bæredygtige og ikke i strid med hverken lovgivning eller opretholdelse af langsigtet produktion.

Til opnåelse af højeste karakter kræves det, at bestræbelserne på at øge træproduktionen indpasses i den samlede bæredygtigheds-tankegang, og at træproduktionen ses som et led i optimering af hele skovdriftens/ejendommens økonomi på langt sigt.

Det faglige felt, som ønskes dækket, fremgår af ”Kursusindhold”.