LSLS10083U Vildtpleje og Vildtforvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Wildlife Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset behandler en række emner i relation jagt- og vildtforvaltning:

1. Forvaltning nationalt/ internationalt:
Lov om jagt og vildtforvaltning, naturbeskyttelsesloven, planlov, skovlov, regler for tilskud til land- og skovbrug, natura 2000, konventioner.

2. Vildtvenlig skovdrift:
Terrænanalyse i skov, Hjortevildtets forvaltning på bedriftsniveau, skoven som levested for vildt med, fokus på hjortevildt.

3. Vildtvenlig markdrift: 
Terrænanalyse i det åbne land, Marken som levested, vildtvenlig markdrift, vildtplejetiltag i dyrkningsfladen, beplantning og hegn i det åbne land, søer og vådområder for vildtet. Fokus på agerhøne, fasan og hare.

4. Forvaltning af fiskeinteresser på bedriftsniveau:
Laksefisk som indikator for vandmiljø, forvaltning af laksefisk, lystfiskeri som driftsgren, perspektiver til fremtidig udnyttelse af fiskeinteresser.

6. Planer:
Terrænplejeplaner herunder biotopplaner, afkodning af ejerens ønsker til vildtforvaltning, udførsel af planer i praksis.

7. Natursyn, etik og moral: 
Anvendelse af natursyn i forståelse af konflikter på naturforvaltningsområdet. Diskussion af etik og moral i forhold til jagt.

Målbeskrivelser

Målene med kurset er at den færdiguddannede kursist er i stand til at varetage drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på bedriftsniveau samt kunne udarbejde salgbare terrænplejeplaner.

Viden:
- Grundlæggende kendskab til de almindelige vildtarters biologi og krav til levested.
- Grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.
- Grundlæggende viden om udfordringerne i vildtforvaltning nationalt og internationalt.
- Grundlæggende kendskab til vildtplejetiltag på bedriftsniveau.
- Kendskab til laksefisks biologi og krav til levested.
- Forståelse på international vildtforvaltnings indflydelse på national lovgivning.

Færdigheder:
- Kunne udfører simple analyserer et terræns vildtmæssige potentiale.
- Kunne udarbejde en målsætning for en ejendom og på baggrund af denne udarbejde en terrænplejeplan. –Kunne redegørre for lovgivning, udpegninger, tilskudsmuligheder i forhold til konkrete plejetiltag.

Kompetencer:
- Kunne sætte jagtens værdi i forhold til bedriftsøkonomien og den øvrige samfundsøkonomi.
- Diskuterer etik og moral i forhold til jagt.
- Kunne forholde sig til forskellige natursyn og anvende dem i analyse af konflikter inden for forvaltning af jagt og fiskeri.
- Forståelse for lodsejernes praktiske virkelighed.
- Kunne forholde sig til sine egne kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et salgbart produkt. 
- Vide hvor og hvordan man supplerer sin viden omkring konkrete vildtplejetiltag for en given art.

Det forudsættes en teoretisk viden svarende til jagttegnets skriftlige del: Lærebogen 'vildt og jagt i Danmark'.
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Omfang og nærmere beskrivelse formidles til kursusdeltagerne, via Absalon. For at bestå kurset udarbejdes en terrænplejeplan som et gruppeprojekt, samt en individuel synopsis. Begge dele afleveres samlet via Absalon i uge 35.
Undervisningen foregår som sommerkursus i uge 32-34. Første halvdel af kurset foregår på Skovskolen i Nødebo og anden halvdel på Skovskolen Eldrupgaard –sidstnævnte som internat. Der tilbydes kost og logi på Eldrupgård, eller i omegnen, for egen regning. Prisen for kost og logi er ca. 2.000 kr. Dertil tilbydes der transport i Skovskolens biler á ca. 1.000 kr. for hele kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 26
 • Forberedelse
 • 64
 • Forelæsninger
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 54
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig gruppeopgave og individuelt efterskrift som afleveres på Absalon i uge 35
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt gruppeprojekt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.