LSLS10081U Skovforståelse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Forestry Basics

Uddannelse
Skov- og landskabingeniør
Kursusindhold

Driftsformål:

 • Mål og ønsker for at eje og drive skov - træproduktion, rekreation, jagt, herlighed m.m.

Træets vækst og tilvækst:

 • Træets udvikling – højde, diameter og form
 • Skovtræarternes krav til voksested
 • Træarts- og proveniensvalget
 • Bevoksningsudvikling – plantetæthed og tyndingshugst

Tilvækstlære og træmåling:

 • Tilvækstlærens grundprincipper og anvendelse – total-, stamme- og handelsmasse
 • Stående træ – metoder til opmåling og volumenberegning
 • Fældet træ – metoder til opmåling og volumenberegning
 • Kvalitetsvurdering og træets anvendelse

Skovkort og bevoksningslister:

 • Introduktion til udarbejdelse og anvendelse af skovkort
 • Bevoksningslisten – driftsklasser, areal-, alders- og vedmasse-sammendrag
 • Økonomi – introduktion til grundbegreber i skovøkonomien
Målbeskrivelser

Formålene indebærer, at den studerende kan

Viden
• forstå og redegøre for almindelige skovbrugsbegreber
• beskrive naturlig udbredelse, proveniensforhold, krav til voksested (jordbund, vand, vind og frost) og anvendelse for de mest almindelige træarter i danske skove
• forstå et skovkort og redegøre for dets anvendelse
• redegøre for vurdering af trækvalitet og opmåling af fældet træ

Færdighed
• beskrive en bevoksningstilstand ved brug af almindelige skovbrugsbegreber
• sammenfatte og reflektere over et givet areals egnethed som voksested for udvalgte vedplanter
• anvende tilvækstoversigter og simple tilvækstmodeller
• foretage opmåling af stående træ og udarbejde bevoksningslister

Kompetence
• kan kommunikere med professionelle aktører inden for skovbruget

Nærmere oplysninger ved henvendelse til de(n) kursusansvarlige.

Kurset er et af de indledende på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen. Der forudsættes interesse for plantevækst, økologi og biologisk produktion.
Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie. Ekskursioner og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 48
 • Forberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske gruppeopgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.