LSLS10072U Regnskab og Kalkulation

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Accounting and price determination

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

1 Årsrapportens bestanddele: Balance, resultatopgørelse, noter, ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse og supplerende rapporteringsformer (grønt regnskab, miljøregnskab m.v.)

2 Årsregnskabsloven: Retvisende billede, måling og indregning

3 Bogholderi: Kontoplan, daglig registrering og årsafslutning

4 Virksomhedsformer: Personligt ejet virksomhed, A/S og ApS

5 Skat og moms

6 Regnskabsanalyse: Nøgletal, rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet

7 Omkostninger: Variable og faste omkostninger, offeromkostninger, sunk cost og reversibilitet

8 Markedsformer: Monopol, oligopol, monopolistisk konkurrence, fuldkommen konkurrence, homogene og heterogene markeder

9 Prisoptimering: Markedets Efterspøgsels, elasticiteter, prisberegning og kalkulation

10 Rentesregning: Nutidsværdi, fremtidig værdi og annuiteter

11 Investering: Kapitalværdi, interne rentefod og investeringskalkuler

12 Finansiering: Kapitalbehov, kapitalstruktur, egenkapital, fremmedkapital og låneformer

13 Budgettering: Drifts- og likviditetsbudgetter samt risikovurdering

14 Praktiske værktøjer: Forretningsplan, business cases, PEST, Porters 5 forces, SWOT m.v.

15 Udbud, licitation og tilbud

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende skal blive en professionel bruger af regnskaber og driftsøkonomiske metoder på et niveau, der svarer til de funktioner, der normalt varetages af en skov- og landskabsingeniør og en have- og parkingeniør.


Formålet indebærer, at den studerende kan

Viden
- beskrive elementerne i en årsrapport under anvendelse af de relevante termer
- bogføre almindelige bilag og opstille et simpelt årsregnskab
- gøre rede for hovedprincipperne vedr. skat og moms
- analysere en virksomheds rentabilitet og likviditet på grundlag af et årsregnskab under anvendelse af nøgletal
- opstille kalkuler, beregninger og budgetter til brug for beslutningsstøtte
- anvende de centrale omkostningsbegreber såsom faste og variable omkostninger m.fl.
- gøre rede for de centrale markedsformer og deres betydning for prisdannelsen
- beregne den optimale salgspris under forskellige markedsformer
- anvende kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden og den interne rentefods metode
- opstille et beslutningsgrundlag for investering og finansiering
- gøre rede for forskellige finansieringsformer
- analysere en virksomhed ved hjælp af diverse praktiske værktøjer, fx SWOT
- læse en økonomisk tekst og give en fremstilling af dens væsentligste indhold

Færdigheder
- kan bogføre almindelige bilag vha. det dobbelte bogholderis princip
- kan opstille og analysere et simpelt årsregnskab, herunder anvende nøgletal
- kan opstille et budget samt sammenholde det med regnskabet
- kan læse og vurdere de økonomiske dele af miljøregnskaber
- kan opstille en kalkulation til brug for tilbudsgivning samt indsamle og vurdere datagrundlaget
- kan foretage en risikoanalyse, herunder vurdere virksomhedens driftsmæssige og finansielle gearing
- kan vurdere investeringers rentabilitet ved brug af kapitalværdimetoden og den interne rentefods metode
- kan opstille en finansieringsplan
- kan etablere et egnet beslutningsgrundlag i form af alternative økonomiske konsekvenser
- kan analysere en virksomhed og dens omgivelser
- kan diskutere relevansen af de anvendte økonomiske metoder i en given sammenhæng
- kan anvende viden fra andre fag i økonomisk sammenhæng
- kan præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder

 

Kompetencer
- forestå en mindre virksomheds eller afdelings registrerings- og regnskabsfunktion 
- udpege egnede økonomiske modeller for en given virksomhed
- træffe beslutninger ud fra en økonomisk synsvinkel vedrørende daglig drift i en mindre virksomhed eller afdeling
- etablere et økonomisk beslutningsgrundlag ved større beslutninger i en virksomhed
- analysere og vurdere en virksomhed ud fra en økonomisk synsvinkel på grundlag af et årsregnskab og under anvendelse af nøgletal
- læse og vurdere de økonomiske dele af miljøregnskaber og miljørapporter
-udarbejde diverse økonomiske analyser, fx indenfor kalkulation, tilbudsgivning, investering, finansiering
- diskutere relevansen af de anvendte økonomiske metoder i en given sammenhæng
- anvende viden fra andre fag i økonomisk sammenhæng
- indgå i ledelsesgruppen i en virksomhed eller afdeling
- medvirke ved opstilling af budgetter
- følge udviklingen i faget økonomi på en måde, som er relevant for en skov- og landskabsingeniør og en have- og parkingeniør.

Holdundervisning, forelæsning, gruppearbejde, øvelsesregning, fagrelevante cases, opgaveaflevering, selvstudier og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 196
 • Forelæsninger
 • 120
 • Øvelser
 • 52
 • I alt
 • 410
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Portfolio
Mundtlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
Der skal afleveres to obligatoriske opgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen