LSLS10071U Skov og natur

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to forest and open land vegetation

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Skove:

- Træets vækst og vækstvilkår
- Skovens økologi - Naturindhold, nøgleelementer og -biotoper, rødlistearter.
- De mest almindelige træarter i Danmark
- Den drevne skov: Kulturforberedelse, plantevalg, kulturetablering, tynding og hugst
- Skovtyper i Danmark

Det åbne lands natur:

- Kvælstofkredsløbet
- Invasive arter – metoder til begrænsning og bekæmpelse

Mose og ferske enge:

- Økosystemet – succession og karakteristika
- Nøglearter tilknytter
- Trusler
- (gen)etablering, pleje/beskyttelse, forvaltning

Kyster og strandeng:

- Økosystemet – succession og karakteristika
- Nøglearter tilknyttet
- Trusler
- (gen)etablering, pleje/beskyttelse, forvaltning

Hede og overdrev:

- Økosystemet – succession og karakteristika
- Nøglearter tilknyttet
- Trusler
- (gen)etablering, pleje/beskyttelse, forvaltning

Bynatur:

- By-økologi
- Flora og fauna i byen
- Pleje og forvalgning

Målbeskrivelser

En have- og parkingeniør vil møde naturarealer i byen og være ansvarlig for driften og plejen. Kurset giver den studerende den nødvendige praksisnære viden og forståelse for naturen og de biologiske værdier. På baggrund heraf vil den studerende være i stand til at træffe beslutninger omkring drift og anlæg, der sikrer bevarelse af naturværdierne. Dette indebærer især viden omkring naturlige økosystemer.


Formålet indebærer, at den studerende kan:

Viden:
- identificere et antal invasive arter og beskrive væsentlige problematikker
- identificere et antal hjemmehørende arter af træer og buske
- identificere de mest almindelige skovtræarter i Danmark
- forklare de grundlæggende elementer og økologiske processer i et økosystem under anvendelse af fagbegreber
- identificere og beskrive naturtyper og deres naturindhold, herunder give eksempler på karakteristiske planter og deres tilpasninger
- beskrive plejemetoder

Færdigheder:
- diskutere og anvise metoder til bekæmpelse af invasive arter
- foreslå artsvalg af træer og buske (primært hjemmehørende) til forskellige formål, herunder læplantning og bynær skovrejsning
- diskutere og anvise metoder til anlæg og pleje af læplantninger og rekreativ skov
- beskrive sammenhænge mellem plantearter, jordbund og klima under naturgivne forhold
- diskutere og anvise metoder til pleje af naturarealer

Kompetencer:
- erkende egen viden og færdigheder i forhold til at kunne træffe beslutninger omkring pleje af værdifulde naturarealer
- indgå i faglig dialog omkring drift af skove og pleje af naturarealer
- formidle konkrete problemstillinger relateret til skov- og naturarealer til borgere og fagfolk
- anvende den opnåede viden i en bymæssig sammenhæng

Forelæsninger. Ekskursioner. Praktiske øvelser. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Gruppearbejde. Selvstudium
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Ekskursioner
 • 32
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen