LSLS10068U Landskabsarkitektur

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Landscape architecture

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Kurset giver en grudlæggende forståelse af landskabsarkitektur, herunder landskabsanalyse, nutidig landskabarkitektur, havekunstens historie og byplanlægning.

Den studerende vil få kendskab til den europæiske havekunsts historie og nutidig dansk landskabsarkitektur samt hvordan have- og parkingeniørfagets samspil er hermed. I havekunstens historie vil der være en gennemgang af forskellige stilperioder med vægt på, hvordan renæssancen, barokken, klassicismen, romantikken og modernismen kom til udtryk i Europa og Danmark. Endvidere vil der være en kort præsentation af japansk og kinesisk havekunst.

Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil den studerende blive præsenteret for forskellige anlægs- og driftsmæssige problemstillinger i relation til historiske og moderne anlæg.

I undervisningen vil der være en teoretisk og praktisk tilgang til menneskers brug af byen og det offentlige rum, herunder byplanlægningens og landskabsarkitekturens betydning for bevægelses- og opholdsmønstre. Som et led heri præsenteres den studerende for forskellige landskabsanalyser som eksempelvis rumlig analyse.

Der vil desuden blive en kort gennemgang af dansk skov- og landskabshistorie, herunder kulturlandskabets strukturelementer og disses samspil med naturgrundlaget (kulturmiljøer).

Som en overordnet ramme for kurset vil der være en gennemgang af og diskussioner om betydningen af forskellige syn på natur og æstetik, og hvordan dette afspejler sig i landskabsarkitekturen med henblik på at give den studerende et videnskabsteoretisk grundlag for den videre uddannelse.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at introducere den studerende til at se og forstå have- og parkingeniørfaget i historisk, arkitektonisk, kulturelt og videnskabsteoretisk perspektiv. Den studerende får med denne viden forudsætninger for at samarbejde med andre faggrupper, herunder landskabsarkitekter, anlægsgartnere og ingeniører samt formidle et anlægs kvaliteter i forhold til drift og nyanlæg.

Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:

• Kan redegøre for havekunstens forskellige stilperioder i Danmark og Europa

• Kan redegøre for centrale karakteristika i nutidig dansk landskabsarkitektur fra 1900 og frem til i dag

• Har kendskab til japansk og kinesisk havekunst

• Har kendskab til byplanlægningens historie i Danmark og Europa

• Har kendskab til dansk skov- og landskabshistorie

• Kan forstå aktuelle driftsmæssige problemstillinger i tilknytning historiske og nutidige have- og parkanlæg

• Kan anvende forskellige typer af landskabsanalyse

• Kan beskrive forskellige former for natursyn og hvordan de forskellige natursyn påvirker oplevelsen af et anlæg
 

Færdigheder:

• Kan redegøre for forskellige stilperioders udtryk, karakteristika og æstetiske værdier

• Kan anvende relevante landskabsanalyser til at beskrive og vurdere forskellige problemstillinger i et grønt urbant anlæg

• Kan formidle resultaterne af forskellige analyser til borgere og andre faggrupper

• Kan udpege og analysere særlige problemfelter i drift og udviklingen af grønne områder i forhold til forskellige målgruppers natursyn og æstetikopfattelse
 

Kompetencer:

• Kan reflektere over hvilke virkemidler, der i driften af et anlæg understøtter og formidler anlæggets historie og/eller æstetiske idé

• Kan indgå i faglige diskussioner og et respektfuldt samarbejde med andre faggrupper om anlæg og drift af urbane grønne områder

• Kan med indsigt i forskellige personers natursyn fremme helhedsorienterede løsninger for udvikling af byens grønne rum

I kurset benyttes flere forskellige undervisningsformer. Det vil skifte fra år til år og kan blandt andet være forelæsninger, øvelser, case studier, litteraturstudier, diskussioner, film, rollespil, gruppearbejde, ekskursioner samt selvstudium.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 115
 • Forelæsninger
 • 45
 • Øvelser
 • 20
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig auditorieeksamen.
Krav til indstilling til eksamen
Krav til rettidig aflevering af rapport og afholdelse af studenteroplæg samt godkendelse af begge elementer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen