LSLS10066U Design, planter og projektering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Design and urban planting projects

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Med udgangspunkt i en konkret lokalitet skal den studerende udarbejde et planforslag med tilhørende planteplaner. Det kræver, at den studerende får indsigt i følgende:

 • Registrering og analyse
 • Rumlige forhold
 • Tegningstyper – skitse, plan, snit og teknisk tegning
 • Faser i et typisk projekteringsforløb
 • Plantekvalitet og plantevalg
 • Beplantningers udviklingspotentiale under typiske vækstforhold
 • Beplantningers betydning for menneskers ophold og trivsel i byrum og parker
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design og projektering af byens grønne områder, med særligt fokus på anvendelse af planter.

Formålet indebærer, at den studerende:

Viden:
Kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
Kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
Forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
Kender til faserne i et projekteringsforløb

Færdigheder:
Kan anvende registrering og analyse som udgangspunkt for udvikling af grønne områder
Kan udarbejde plantegninger, planteplaner og enkle tekniske tegninger indeholdende relevante informationer
Kan give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med projektering af grønne områder
Kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk

Kompetencer:
Kan foretage argumenterede plantevalg og anvende beplantning som arkitektonisk element
Kan vurdere planforslag og planteplaner og indgå i en faglig dialog
Kan argumentere fagligt for og reflektere over egne valg i forbindelse med projektering af grønne områder og planteanvendelse.

I kurset arbejdes med et gennemgående projektområde. Forskellige teorier, eksempler, metoder og redskaber præsenteres i forelæsninger og øvelsesoplæg.

Undervisningen vil primært have form af projektarbejde med vejledning fra underviseren, forelæsninger samt fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. Registrering af fysiske og rumlige forhold foregår udendørs.

Tegningsmateriale udarbejdes digitalt i samarbejde med det sideløbende kursus ”IT til projektering – CAD”.

Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til at håndtere større kort- og tegneprogrammer. Projektarbejdsformen understøttes af litteraturstudier.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 16
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 84
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 46
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Portfolio
Skriftlig og mundtlig eksamen

Der afleveres en skriftlig portfoliorapport og ved mundtlig eksamen præsenteres et skitseforslag med planteplan.

Den samlede præsentation (rapport/portfolio og projektforslag) vurderes i forhold til målopfyldelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen