LSLS10063U  Bachelorprojekt SLing

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bachelor Thesis SLing

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen

Kursusindhold

Bachelorprojektet indebærer, at den studerende skal kunne løse konkrete projekt- og driftsopgaver i relation til i relation til skov- og landskabsingeniørens faglige felter. Løsningen skal foretages på et fagligt velkvalificeret grundlag og skal kunne formidles til opgavestilleren eller målgruppen på en hensigtsmæssig måde.

 

Målbeskrivelser

Ved udarbejdelse af bachelorprojektet skal den studerende derfor selvstændigt demonstrere følgende kvalifikationer:

 

Viden

 • Kende til faglige termer og begreber knyttet til projektets faglige felt og anvende dem korrekt.

 • Kende til teori, metoder og praksis, der er relevante i forhold til problemfeltet.

 

Færdigheder

 • Kunne udvælge, analysere og afgrænse konkrete projekt- eller driftsorienterede opgaver relateret til skov- og landskabsingeniørens faglige virkefelt.

 • Kunne anvende denne viden relevant, analyserende og veldisponeret i opgavens forskellige faser.

 • Kunne udarbejde konkrete fagligt velfunderede forslag til løsning af en projekt- eller driftsorienteret opgave.

 • Kunne formidle projektets praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere på et højt niveau både mundtligt og skriftligt ved valg af metoder og produkter, der passer til målgruppen.

 

Kompetencer

 • Kunne indkredse en faglig problemstilling, udarbejde en problemformulering og opstille en konkret målsætning for opgaven.

 • Kunne perspektivere et løsningsforslag i forhold til dets anvendelighed og dets værdi i praksis. Samt kunne vurdere og diskutere kvaliteten af forslaget.

 • Vise evne til udvikling og nytænkning af metoder og løsninger samt søge viden og inspiration fra erhvervets aktører.

 • Kunne reflektere over egen læringsproces i projektforløbet, herunder kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Kunne reflektere over projektets afledte udviklingspotentialer indenfor professionen.

Individuel vejledning og eksamen
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Der udarbejdes et skriftligt bachelorprojekt som forsvares mundtligt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 399
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408