LSLS10061U International Naturforvaltning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

International Natural Resource Management

Uddannelse
Skov- Landskabsingeniør
Kursusindhold

Skov og naturressourcer globalt:

- Klima- og vegetationszoner

- Globale skovopgørelser, fakta og trends - og problematikker

- Skovøkologi og principper for skovdyrkning i andre klimazoner

- Agroforestrysystemer

- Artskendskab – de mest handlede tømmertræarter

International forvaltning:

- Internationale konventioner og regional EU politik 

- Decentraliseret skov og naturressourceforvaltning

- Naturbeskyttelse og bevaringsklassifikationer

 

Markedet og globalisering:

- International handel med træprodukter  

- Ulovlig hugst og handel

- Markedsbaseret regulering (skovcertificering, legalitetsverificering)

- Globalisering og klimaforandringer

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at give den enkelte studerende viden om de vilkår, der danner rammerne for forvaltningen af skov og naturressourcer verden over. Det er også at give en grundlæggende forståelse for hvordan de internationale rammer og vilkår har betydning for den måde, som skov og naturressourcer forvaltes i Danmark.


Viden:

- Vækstvilkår og vegetationstyper globalt

- Direkte og underliggende årsager til afskovning og over-udnyttelse af ressourcer

- Skovdyrkning i tropisk og sub-tropisk skov

- Mest almindelige agro-forestry systemer og deres grundprincipper

- Internationale konventioner og EU lovgivning på skov og naturressourceområdet

- Argumenterne for og imod decentraliseret skov og naturressourceforvaltning

- Bevaringsklassifikationer og naturbeskyttelse i praksis

- Kendskab til de mest almindelige tømmertræarter

- Det internationale markeds betydning for forvaltningen af skov- og naturressourcer

- Mekanismerne der driver ulovlig hugst og handel med træ

- Markedsbaseret regulering og mest almindelige certificeringssystemer

- Forklare hvilken betydning klimaforandringer har for den måde skov og naturressourceforvaltningen i fremtiden

 

Færdigheder:

- Redegøre for hvordan de naturgivne vækstvilkår i forskellige vegetationszoner har betydning for den måde som skov – og naturressourcer i disse zoner bør forvaltes

- Redegøre for og diskutere hvordan problemer over-udnyttelse af skov og naturressourcer kan afhjælpes

- Redegøre for hvordan internationale konventioner og EU lovgivning har betydning for forvaltningen af skov og naturressourcer lokalt

- Analysere globale markedstrends og forklare hvordan disse har betydning for forvaltningen af skov- og naturressourcer

- Redegøre for de grundlæggende principper bag decentraliseret ressourceforvaltning

- Identificere de udfordringer, som forvaltningen af fællesressourcer kan medføre

- Identificere de vigtigste tømmertræarter, der handles internationalt og redegøre for deres træteknologiske egenskaber

- Forklare hvordan markedsbaseret regulering af skov og naturressourceforvaltning fungerer

- Redegøre for de vigtigste drivere bag ulovlig hugst og handel samt hvordan det kan bekæmpes

- Opstille praktiske løsninger for hvordan negative konsekvenser af klimaforandringer kan afhjælpes


Kompetencer:

- Arbejde med skov og naturressourceforvaltning under de rammevilkår som internationale konventioner og EU lovgivning giver

- Bidrage til at afhjælpe degradering og over-udnyttelse af skov og naturressourcer

- Indgå i samarbejder omkring forvaltningen af skov og naturressource i forskellige klimazoner - både nationalt og internationalt

- Tage informerede driftsbeslutninger under hensyntagen til nationale og internationale markedstrends

- Arbejde med certificering og legalitetsveriticering

- Integrere klimatilpasningshensyn i forvaltningen af skov og naturressourcer

Litteratur er overvejende på engelsk.

Rettidig afleveret og godkendt kursusrapport
Basal forståelse for naturforvaltning og/eller samfundsvidenskab.
Sprogkundskaber til at kunne læse og forstå engelsk faglitteratur.
Tilnærmelsesvis alt litteratur er på engelsk.
Forelæsninger. Gruppearbejde. Film. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Selvstudier.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 97
 • Forelæsninger
 • 98
 • Projektarbejde
 • 8
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen