LSLS10057U Naturforvaltning og samfund

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Natural Resource Management and Society

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold


- Naturplanlægning i Danmark: Beslutningsprocesser, forvaltningsopbygning og naturpolitik, planstruktur og kompetenceplacering.

- Samfundsøkonomi: National- og naturressource økonomi, værdisætning af naturområder og naturprojekter (tværgående tema med skovdrift og samfund)

- Drift af naturarealer: Helhedsplanlægning.

- Landskabsudpegninger: Habitatdirektivet, vandrammedirektivet, nationale love, fredninger, beskyttelser. Betydningen for forvaltningen og private lodsejere.

- Udbud, udlicitering og tilbudsgivning: Udbudsregler, projektbeskrivelse, kvalitetsbeskrivelse, udførselskrav, tilbudsgivning, grønne partnerskaber

- Naturplanlægning i større naturområder: Den multifunktionelle landskabsanvendelse. Integration af forskellige hensyn og ønsker.

- Ekskursion med Virksomhedsbesøg, projektstyring og projektudførsel. Overvågning og opfølgning.

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i et større sammenhængende terrestrisk naturareal eller bynært område samt søer og vandløb kunne fremstille forvaltnings-, natur- og plejeplaner under hensyntagen til juridiske, økonomiske, fysiske, økologiske og sociale hensyn.

Formålet indebærer, at den studerende på et større sammenhængende dansk naturareal kan

Viden:
- Identificere forskellige administrative bindinger (nationale og internationale).
- Identificere forskellige økonomiske, fysiske, økologiske og rekreative potentialer på naturområder.
- Klarlægge naturpotentialer og værdisætte dem i forhold til forskellige brugergrupper.

Færdigheder:
- Indsamle, udvælge og bearbejde relevante data gennem forskellige databaser, planer, bekendtgørelser og regulativer.
- Træffe beslutning om arealets fremtidige anvendelse, herunder at prioritere mellem naturindhold, rekreativ værdi og produktion.
- Vurdere de administrative bindinger i forhold til plangennemførelsen
- Argumentere for og forklare sine prioriteter og beslutninger.
- Udarbejde udbudsmateriale for en konkret opgave samt afgive tilbud på et udbudsmateriale.
- Styre, kontrollere og overvåge naturprojekter i og udenfor internationale naturområder.

Kompetencer:
- Udarbejde, argumentere og formidle en pleje-, natur-, handle- eller forvaltningsplan, der tilgodeser den multifunktionelle arealanvendelse.
- Inddrage andre relevante faggrupper til samarbejdet omkring projekter og deres gennemførelse.

Forelæsninger bliver suppleret af øvelser, ekskursioner og projektarbejde.
Sideløbende med undervisningen udarbejdes et naturforvaltningsprojekt, som godkendes, og sammen med pesum danner grundlag for eksamen. Der vil være tværgående aktiviteter fælles med Skovdrift og Samfund.
I kurset indgår der en studietur.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forberedelse
 • 196
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 54
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Beskrivelse af eksamen: Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt indgår i eksamen sammen med det øvrige pensum.
Krav til indstilling til eksamen
Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt skal afleveres for at kunne blive indstillet til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen