LSLS10051U  Formidling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interpretation and Promotion

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

1. Formidlingsteori:
Målgrupper, afsender, mål, budskaber, medievalg

2. Læringsteori:
Forudsætninger, læringsmål, læringsformer

3. Mundtlig formidling:
Præsentationsteknik, kropssprog, stemmeføring, personlig fremtræden

4. Skriftlig formidling:
Foldere, artikler, hjemmesider, rapporter, pressemeddelelser

5. Planlægning og evaluering:
Formidlingens mål, midler, forløb, evalueringsmetoder

6. Støttepunkter for formidling:
Publikumsfaciliteter, stier, skilte, foldere, pladser mv.

7. Refleksionsmetoder:
Feedbackmetode, egenrefleksion, nytænkning

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at den studerende skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere forskellige typer af formidlingsaktiviteter. Herunder skal den studerende i arealforvaltningen kunne identificere de faciliteter, der er nødvendige for at understøtte formidlingens gennemførelse.

Målet indebærer, at den studerende kan

Viden:
- identificere forskellige målgrupper, deres værdier og forudsætninger
- forklare sine overvejelser med valg af målgruppe, formidlingsmedie og budskaber i forbindelse med tilrettelæggelse af formidlingsplan
- anvende forskellige læringsmæssige begreber i forbindelse med tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter
- forholde sig kritisk og reflekteret til de forhold og processer, der skaber optimale forudsætninger for læring

Færdigheder:
- tilrettelægge, gennemføre og evaluere konkrete mundtlige formidlingsaktiviteter, herunder guidede ture
- udarbejde konkrete skriftlige formidlingsprodukter, med vægten lagt på pressemeddelelser, foldere, skilte, artikler, rapporter
- opstille konkrete mål med formidling og i relation hertil udvælge relevante midler i formidlingen
- tilrettelægge mundtlige formidlingssituationer ud fra hensigtsmæssige overvejelser omkring valg af budskaber, mål med formidlingen, målgrupper og øvrige praktiske forhold
- kan analysere og vurdere hjemmesiders opbygning og indhold, således at den studerende bliver i stand til at bidrage med indhold og udvikling af hjemmesider.

Kompetencer:
- analysere et naturområdes muligheder og begrænsninger i forhold til udvikling af nuværende og potentielle formidlingsaktiviteter
- inddrage relevante samarbejdsparter i tilrettelæggelse og gennemførelse af en formidlingsplan
- kan forstå sig selv i forhold til at udvikle egne formidlingskompetencer

Undervisningen foregår som holdundervisning afvekslende med løsning af opgaver og mindre projektarbejder samt øvelser i felten. Desuden foretages ekskursioner, hvor naturvejledning og formidlingsrollen demonstreres ligesom betydning og effekten heraf drøftes. Der udarbejdes et afsluttende projekt i grupper, hvor en konkret, mindre formidlingsopgave løses. Kurset afsluttes med en individuel formidlingspræsentation i relation til det afsluttende kursusprojekt.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
Casebaseret synopsis
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Ekskursioner
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 94
 • Eksamen
 • 15
 • I alt
 • 204