LSLS10051U Formidling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interpretation and Promotion

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

1. Formidlingsteori:
Målgrupper, afsender, mål, budskaber, medievalg

2. Læringsteori:
Forudsætninger, læringsmål, læringsformer

3. Mundtlig formidling:
Præsentationsteknik, kropssprog, stemmeføring, personlig fremtræden

4. Skriftlig formidling:
Foldere, artikler, hjemmesider, rapporter, pressemeddelelser

5. Planlægning og evaluering:
Formidlingens mål, midler, forløb, evalueringsmetoder

6. Støttepunkter for formidling:
Publikumsfaciliteter, stier, skilte, foldere, pladser mv.

7. Refleksionsmetoder:
Feedbackmetode, egenrefleksion, nytænkning

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at den studerende skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere forskellige typer af formidlingsaktiviteter. Herunder skal den studerende i arealforvaltningen kunne identificere de faciliteter, der er nødvendige for at understøtte formidlingens gennemførelse.

Målet indebærer, at den studerende kan

Viden:
- identificere forskellige målgrupper, deres værdier og forudsætninger
- forklare sine overvejelser med valg af målgruppe, formidlingsmedie og budskaber i forbindelse med tilrettelæggelse af formidlingsplan
- anvende forskellige læringsmæssige begreber i forbindelse med tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter
- forholde sig kritisk og reflekteret til de forhold og processer, der skaber optimale forudsætninger for læring

Færdigheder:
- tilrettelægge, gennemføre og evaluere konkrete mundtlige formidlingsaktiviteter, herunder guidede ture
- udarbejde konkrete skriftlige formidlingsprodukter, med vægten lagt på pressemeddelelser, foldere, skilte, artikler, rapporter
- opstille konkrete mål med formidling og i relation hertil udvælge relevante midler i formidlingen
- tilrettelægge mundtlige formidlingssituationer ud fra hensigtsmæssige overvejelser omkring valg af budskaber, mål med formidlingen, målgrupper og øvrige praktiske forhold
- kan analysere og vurdere hjemmesiders opbygning og indhold, således at den studerende bliver i stand til at bidrage med indhold og udvikling af hjemmesider.

Kompetencer:
- analysere et naturområdes muligheder og begrænsninger i forhold til udvikling af nuværende og potentielle formidlingsaktiviteter
- inddrage relevante samarbejdsparter i tilrettelæggelse og gennemførelse af en formidlingsplan
- kan forstå sig selv i forhold til at udvikle egne formidlingskompetencer

Undervisningen foregår som holdundervisning afvekslende med løsning af opgaver og mindre projektarbejder samt øvelser i felten. Desuden foretages ekskursioner, hvor naturvejledning og formidlingsrollen demonstreres ligesom betydning og effekten heraf drøftes. Der udarbejdes et afsluttende projekt i grupper, hvor en konkret, mindre formidlingsopgave løses. Kurset afsluttes med en individuel formidlingspræsentation i relation til det afsluttende kursusprojekt.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Ekskursioner
 • 15
 • Forberedelse
 • 94
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
Casebaseret synopsis
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.