LSLS10047U  Natur- og landskabspleje

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Nature and Landscape Management

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

 

 

* Introduktion til naturpleje
Eksempler på opgaver der er relevante for en skov- og landskabingeniør.
Afgrænsning af fagområdet
Opstilling af målsætninger

* Plejemetoder
Gennemgang af forskellige plejemetoder
Græsning: de forskellige dyr og deres plejebehov, potentiale (herunder græsningsmønstre) , begrænsninger, fordele og ulemper
Slåning: De forskellige maskiner, deres potentiale, begrænsninger, fordele og ulemper. Samt afbrænding, rydning og andre metoder.

* Pleje af lysåbne naturtyper
Gennemgang af status-mål-midler for de mest almindelige naturtyper (ferskeenge, moser, heder, overdrev, klitter og strandenge).
Bæredygtig naturpleje, hvor de økologiske hensyn vejer tungt.
Plejeplanlægning, udførsel og konsekvensvurdering.

* Landskabsanalyser
Udarbejdelse af statusvurdering over et givet område, med henblik på overblik (administrativt, biologisk og historisk). Indsigt i befolkningen ønsker til naturen, samt klarlægge arealets potentiale.

* Pleje af vandløb
Statusvurdering for vandløbene
Vandløbsmålsætninger
Fysiske forhold i vandløbene

* Bekæmpelse af invasive arter
Fokus på landskabsukrudt, deres udbredelse og metoder til begrænsning og bekæmpelse.

Natur fremmende tiltag i det åbne land
Plantning, renholdelse og vedligeholdelse af læhegn, vildt- og skjulebeplantninger. Plantearter og økonomi.
Barjordsstriber, insektvolde, græsstriber mv. 

Biologisk mangfoldighed i skoven
Gennemgang af de væsentlige faktorer hvis mangfoldigheden skal øges i skoven   

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i terrestriske naturarealer, søer og vandløb kunne:
• beskrive og vurdere tilstanden
• redegøre for natur- og rekreativtpotentiale
• opstille forskellige relevante målsætninger under hensyntagen til økonomiske, økologiske, juridiske og sociologiske interesser
• anvise forskellige plejetiltag, der fører til målopfyldelse
• vurdere konsekvenserne af målopfyldelse og metodevalg

Formålene indebærer, at den studerende på et givet dansk naturareal kan:

Viden:
- identificere og navngive danske naturtyper og deres underinddeling i henhold til botaniske og juridiske gældende termologier.
- beskrive den nuværende tilstand med vægt på biologiske, fysiske, rekreative og samfundsmæssige værdier.
- beskrive mulighederne for rekreative anlæg på baggrund af befolkningens ønsker til naturen.
- beskrive drifts- og plejemetoder, med hovedvægt på græsning, maskinløsninger, termiske indgreb, der kan føre til målopfyldelse.
Redegøre for forskellige plejemetoders fordele og ulemper.

Færdigheder:
- definere status og opstille målsætninger på baggrund af vegetations- og faunasammensætningen under hensyntagen til de overordnede politiske og økonomiske rammer.
- anvende fysisk indeks til vurderingen af forholdene i vandløb.
- udvise overblik over forskellige praktiske begrænsninger i forbindelse med driftsanvisninger med henblik på beliggenhed, fugtighed, terrænformer.
- reflektere over de enkelte plejemetoders egnethed herunder redegøre for metodevalg og konsekvenser samt opstille og argumentere for alternative metoder.
- reflektere over betydningen af pleje tidspunktet, samt hvordan resultatet påvirkes af tidspunktet for udførelsen.

Kompetencer:
- vurdere arealets egnethed som habitat for dyre og plantearter.
- vurdere arealets egnethed med henblik på forskellige rekreative anvendelsesmuligheder.
- håndtere og prioritere blandt forskellige interesser.
- ræsonnere sig frem til den optimale målsætning herunder forklare styrker og svagheder ved metodevalget.
- sammenligne og diskutere forskellige drifts- og plejemetoder der kan føre til målopfyldelse.
- vælge det optimale tidspunkt for pleje, drifts eller bekæmpelsestiltag under en given målsætning.
- diskutere og udvælge optimale plejemetoder og tidspunkt for et konkret areal.
- udarbejde pleje- eller restaureringsanvisninger.
- diskuterer og argumentere for metodevalg og konsekvenser.
- igangsætte og overvåge pleje, regulerings og restaureringsopgaver der fører til målopfyldelse.
- forudsige hvornår og i hvilket omfang specialkompetencerne bør inddrages.

Holdundervisnings og forelæsning. Gruppearbejde, øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Sideløbende med undervisningen udarbejdes en plejeplan for et givent område, for at kunne blive indstillet til eksamen.
Der vil være tværgående aktiviteter med Skovdyrkning.
I kurset indgår to studieture af fire-fem dages varighed.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, ca. 45 min
Eksamen foregår i felten.
Der må påregnes egen transport til eksamensarealet.
Krav til indstilling til eksamen
Under kurset udarbejdes obligatoriske opgaver, der skal godkendes af underviseren
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Ekskursioner
 • 86
 • Forberedelse
 • 173
 • Eksamen
 • 23
 • I alt
 • 408