LSLS10046U Skovdyrkning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Silviculture

Uddannelse
Skov- og landskabingeniør
Kursusindhold

Etablering af bevoksninger i skov og på åbent land:
Træartsvalg. Plantning. Såning. Naturlig foryngelse. Valg af plantemateriale; frøbehandling og planteskole. Arealforberedelse; kvasbehandling, jordbearbejdning. Plantetal. Plantefordeling. Hegning. Maskiner og redskaber.

Kultur- og bevoksningspleje:
Berigelse og efterbedring. Beskyttelse imod skadevoldere. Ukrudtsbekæmpelse. Udrensning og artsregulering. Hovedtræer. Opstamning. Vanriskapning. Maskiner og redskaber.

Tilvækst:
Anvendelse af tilvækstmodeller og -oversigter.

Hugst:
Hugstens formål. Hugstmåder og -styrke. Hugstens påvirkning af kvalitet og stabilitet. Sortimentsvalg. Sporindlæggelse og terræntransport. Maskiner og redskaber.

Træets udnyttelse:
Opmåling / opgørelse af stående og fældet træ. Veddets forarbejdning og anvendelse.

Driftsformer:
Dyrkningssystemer. Artsblandinger og uensaldrende bevoksninger. ”Naturnær skovdrift”. Bæredygtig skovdrift.

Skovøkonomi:
Opgørelse af indtægter, omkostninger og dækningsbidrag i forbindelse med dyrkning og høst.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at den studerende kan give en professionel vurdering af tilstanden i typiske bevoksninger i danske skove, kan redegøre for tilstandens forudsætninger og udviklingsmuligheder samt kan diskutere relevante behandlingsmetoder. Det indebærer, at den studerende:

Viden
• kender skovenes vedplanter og har udvidet kendskab til de dyrkede hovedarter, herunder naturlig udbredelse, lokalitetskrav, dyrkningserfaringer, proveniensvalg og veddets anvendelse; øvrige: naturlig forekomst og de typiske anvendelsesområder i skovbruget
• kender skovbrugets almindeligt benyttede metoder og teknikker og de hertil anvendte maskin- og redskabstyper
• kender de vigtigste dyrkningssystemer og træproduktionens teori og terminologi
• kender de vigtigste råtræsortimenter, deres prisniveau, opmåling, forarbejdning og anvendelse

Færdigheder
• kan bedømme en lokalitet (terræn, jordbund, vand- og næringsstofforsyning, læforhold, frostrisiko, foryngelsesmuligheder, adgangsforhold for maskiner mv.)
• kan bedømme træer (vitalitet, kvalitet, højde, diameter, alder mv.)
• kan bedømme en bevoksning (struktur, bonitet, masse, hugstfølge mv.)
• kan anvende fagområdets terminologi i skrift og tale
• kan genkende fagområdets generelle problemstillinger på konkrete lokaliteter

Kompetencer
• kan identificere betydende praktiske hensyn og foreslå rationelle løsninger
• kan reflektere over den konkrete dyrkningspraksis
• kan indgå i en dialog med fagfolk og skovejere om skovdyrkning i relation til konkrete lokaliteter og udviklingsønsker

Kendskab til grundlæggende økologi, botanik og jordbundsforhold. Desuden kendskab til de træarter, der er almindeligt dyrkede i de danske skove; deres udbredelse, anvendelse og krav til voksested.
Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie. Ekskursioner og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Ekskursioner
 • 80
 • Forberedelse
 • 150
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 96
 • Projektarbejde
 • 24
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, ca. 45 min. med opsyn.
Eksamen foregår i skoven med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden, dyrkningstiltag og det forventede resultat heraf. Der gives 1 times forberedelsestid på arealet inden eksaminationen.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske gruppeopgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen