LSLS10041U Jura

Årgang 2015/2016
Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Have- parkingeniør
Kursusindhold

 

 

Kurset er emnemæssigt opdelt i 4 dele:

1) Offentlig forvaltning
- Sagsbehandling
- Offentlighedens adgang til miljøoplysninger.
(Forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven)

2) Natur- og miljøforvaltning
- Naturbeskyttelse.
- Offentlighedens adgang til naturen.
- Planlægning.
- Grønne områder.
- Skovbrug.
(Planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, mark- og vejfredsloven, miljømålsloven, nationalparkloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven)

3) Naboret
- Hegn.
- Skel.
- Hævd.
(hegnsloven, læhegnsloven, mark- og vejfredsloven, den domstolsskabte naboret)

4) Erhvervsret
- Aftaler
- Udbud.
- Rådgiveransvar.
(aftaleloven, tilbudsloven, den domstolsskabte erstatningsret) 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende opnår indsigt i og viden om

1) Offentlig forvaltning
2) Natur- og miljøforvaltning
3) Naboretlige spørgsmål
4) Aftaler, udbud, tilbud og erhvervsansvar.

med henblik på ansættelse indenfor skovbrugs-, landbrugs- eller park- og landskabsplejesektoren såvel som hos rådgivningsvirksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder med drifts-, planlægnings- eller myndighedsopgaver indenfor den grønne sektor og natur- og miljøområdet.

Formålet med kurset er opnået hvis den studerende kan:

Viden:

 • forklare grundelementerne og redegøre for de væsentligste retsregler i natur- og miljøforvaltningen og i forbindelse med regulering af arealanvendelsen samt benyttelse og beskyttelse af naturressourcerne.
 • forklare grundelementerne og redegøre for de grundlæggende retsregler inden for erhvervsretten med henblik på aftaler, udbud og spørgsmål om rådgiveransvar.

Færdigheder:

 • identificere og diskutere erhvervsretlige problemstillinger.
 • identificere, analysere og diskutere miljøretlige problemstillinger.
 • anvende juridisk metode til at træffe beslutninger i retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøområdet, aftaler, udbud og spørgsmål om rådgiveransvar, herunder finde de relevante retskilder og inddrage afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene.

Kompetencer:

 • yde rådgivning og træffe beslutninger i forbindelse med retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøforvaltningen eller i forbindelse med drift af grønne områder, skov- og landbrugsejendomme.
 • varetage erhvervsmæssige eller samfundsmæssige interesser i natur- og miljøspørgsmål.
 • påtage sig et professionelt ansvar og vurdere egne kompetencer i relation til ovenstående.

Materialesamling der lægges på Absalon.
Opgaver med sagsdokumenter der lægges på Absalon.

Selvstudie, forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde bygget på om konkrete natur- og miljøsager.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen

De studerendes besvarelser af eksamensopgaven vurderes med hensyn til:

- Regelkendskab
- Overblik
- Analyse
- Anvendelse af juridisk metode
- Rådgivnings- og sagsbehandlingskompetence
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge internettet til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen